Ajuntament de Girona

diumenge 19 d'agost 2018, 07:58:35

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Organigrama i funcions

L'organització de l'Ajuntament s'estructura a partir dels òrgans de govern, els òrgans complementaris i els de desconcentració i de participació.

El Reglament Orgànic Municipal és el que regula l'organització de l'Ajuntament i el funcionament dels òrgans municipals, en ús de les atribucions que li reconeixen els articles 20 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 6 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Amb l'aprovació del nou cartipàs 2015-2019 s'ha establert la nova organització política de la Corporació municipal en quan a la determinació de les diferents àrees en les que s’estructura la Corporació municipal, àmbit funcional de les mateixes i Tinents d’Alcalde i regidors/ores adscrits a cadascuna de les mateixes. Aquesta informació actualment la podreu trobar al Portal de Transparència. 

CARTIPÀS 2015-2019
Portal de Transparència

 

Organigrama

 

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010