Ajuntament de Girona

divendres 15 de desembre 2017, 05:33:44

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Període mitjà de pagament mensual a proveïdors, segons la metodologia de càlcul del Reial Decret 635/2014

En aquesta pàgina trobareu el període mitjà de pagament a proveïdors en compliment del que estableix la Disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, del 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en mitjana, en el pagament per part de l'Administració en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'Adminsitració es troben, de mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.

Període mitjà de pagament mensual a proveïdors
Al Portal de Transparència

 

© 2017 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010