Ajuntament de Girona

dimecres 25 de maig 2016, 20:43:55

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència ambiental

Sol·licitud de llicència ambiental

Sol·licitud de llicència ambiental grup II.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
a) Fins a 50 m2 1.050,30 EUR
b) de 51 a 150 m2 2.227,90 EUR
c) de 151 a 500 m2 2.758,35 EUR
d) de 501 a 1000 m2 3.819,25 EUR
e) de més de 1000 m2
els primers 1000 m2 3.819,25 EUR
per cada m2 d'excés 3,20 EUR
Per aquelles activitats en les que el 80% o més de la seva superfície sigui descoberta l'import per cada m2 d'excés serà de 0,80 EUR.

Documentació que cal aportar:
- Instància per triplicat.
- Còpia DNI o NIF (format DIN A-4).
- Si és societat, còpia de les escriptures de constitució.
- Còpia del contracte d'arrendament o títol de propietat.
- Dipòsit previ de taxes municipals.
- Projecte tècnic per quadruplicat amb assumeix de direcció, visat per el col·legi professional.
- Relació de veïns.
- Certificat de compatibilitat urbanística.

Observacions:
Gaudiran d'una bonificació de la taxa sobre la llicència d'activitats les persones que inicien una activitat venint d'una situació d'atur o d'una situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada:
25% si porta fins a sis mesos a l'atur, o 7 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
50% si porta més de sis mesos a l'atur, o 10 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
95% si porta més d'un any a l'atur o 15 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.

Legislació
- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a l'autorització, llicència i permís municipal ambiental de les activitats.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010