Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:18:45

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvencions per a l'organització de festes i activitats populars als barris i sectors de la ciutat de Girona

Sol·licitud de subvencions per a l'organització de festes i activitats populars als barris i sectors de la ciutat de Girona

Atorgament de subvencions destinades a fomentar i promocionar les festes i les celebracions populars als barris de la Ciutat de Girona i a donar suport a aquelles entitats veïnals que les organitzen.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Entitats veïnals sense afany de lucre.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
- Estar legalment constituïdes i tenir la seu social i desenvolupar l'activitat en algun dels barris de la ciutat de Girona.
- Estar inscrites al Registre d'Entitats d'aquest Ajuntament i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Girona, amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social. Les entitats podran autoritzar a l'Ajuntament de Girona a consultar i obtenir els certificats emesos per les administracions corresponents. En cas contrari, hauran de presentar elles aquests documents.
- No incórrer en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Documentació que cal aportar:
- Sol·licitud de subvenció juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits per ser beneficiaris.
- Projecte de l'activitat per a la qual sol·licita subvenció així com el pressupost desglossat d'ingressos i despeses.

Observacions:
Convocatòria 2022
El termini de presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica serà del 11 de juny al 4 de juliol de 2022 .

Legislació
- Ordenança general de subvencions l'Ajuntament de Girona
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
- Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Més informació
Subvencions, beques i ajudes de l'Ajuntament de Girona
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010