Ajuntament de Girona

dimarts 21 de novembre 2017, 18:24:50

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA MUNICIPAL D'HABITATGE
972 010 202
667 161 756
www.girona.cat/omh/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Els habitatges han d'haver estat construïts i acabats abans de l'1 de gener de 1981.
El 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, com a mínim, ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície baixa si aquesta és d'ús diferent a habitatge.
Un mínim de 70% d'aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris,
Excepcionalment, s'admetran sol·licituds per a edificis, que sense complir les condicions anteriors:
- Presentin greus danys estructurals o d'altre tipus que justifiquin la seva inclusió en el programa.
- Edificis buits amb destí íntegrament dels habitatges a lloguer, durant al menys 10 anys a comptar des de la recepció de la subvenció.
Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges. Excepcionalment s'admetran sol·licituds per edificis de menys habitatges que compleixin un dels següents suposits:
- Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.
- Quan les obres consisteixin en ajustos raonalbes en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i en l'edifici i visquin persones amb discapacitat i més grans de 65 anys.
- Quan les obres consisteixen en actuacions relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici qualificades com a importants, greus o molt greus.
Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'avaluació de l'edifici que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació.

Observacions:
Les obres s'han de començar en un termini màxim de 6 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció.
Un cop iniciades les obres, la persona o entitat beneficiària, haurà de presentar a l'Agència de l'Habitatge, el comunicat d'inici d'obres, mitjançant el model normalitzat, en el termini màxim d'un mes des del seu inici i la llicència municipal definitiva d'obres.
El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 16 mesos comptats des de la data que consti al certificat d'inici de les obres de rehabilitació.
Aquest termini es podrà prorrogar excepcionalment fins a 18 mesos, quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin 40 o més habitatges.
La pròrroga del termini d'execució s'ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d'un mes comptat a prtir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

Legislació
- Reglament de Mesa

Termini resolució
3 mesos

 

© 2017 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010