Ajuntament de Girona

dimecres 25 de maig 2016, 03:17:10

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat d'activitats amb baixa incidència ambiental (annex III-2)

Comunicat d'activitats amb baixa incidència ambiental (annex III-2)

El règim de comunicació inclou activitats com: comerços, petits tallers, acadèmies, restauració, espectacles (menys de 150 persones), activitats industrials, energètiques o relacionades amb el metall, totes elles si tenen baixa incidència ambiental.
Aquest règim també inclou els habitatges d'ús turístic.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.
- Correu postal.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:

a) Fins a 50 m2 262,50 EUR.
b) De 51 a 150 m2 420,00 EUR.
c) Més de 151 m2 525,00 EUR.

Habitatge d'ús turístic 150,00 EUR.


Documentació que cal aportar:
- Model específic
- Memòria descriptiva de l'activitat a realitzar en l'establiment, la qual contindrà tots els aspectes i informació derivada de la normativa sectorial d'aplicació a l'activitat. Fitxa tècnica.
- Plànol de planta de distribució a escala 1:50, o 1:100, amb concreció dels usos, superfícies, alçats, llums d'emergència, extintors i maquinària.
- DNI / NIF del titular de l'activitat i del representant, si és el cas.
- Sol·licitud d'autorització sanitària i memòria, quan calgui per normativa sectorial.
- Document de pagament de taxa.
- Comunicació prèvia de la Generalitat, si s'escau.

Observacions:
Si es tracta d'un habitatge d'ús turístic: a més a més hauran de presentar la comunicació prèvia de la Generalitat.
L'habitatge d'ús turístic és l'habitatge cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per reglament.
Gaudiran d'una bonificació de la taxa sobre la llicència d'activitats les persones que inicien una activitat venint d'una situació d'atur o d'una situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada:
25% si porta fins a sis mesos a l'atur, o 7 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
50% si porta més de sis mesos a l'atur, o 10 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
95% si porta més d'un any a l'atur o 15 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.

Legislació
-La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006.
-Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (anomenada Llei Paraigües).
-Llei 25/2009 de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (anomenada Llei Omnibus).
-Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
-Llei 11/2009, de 6 de juliol,de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
-Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
-Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
-Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
-Acord del Ple de data 14 de setembre de 2010, i publicat en el BOP num. 188 de 29 de setembre de 2010
- Decret 159/2012, de 20 de novembre, d�establiments d�allotjament turístic i d�habitatges
d�ús turístic.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Comunicat de canvi de titular d'una activitat amb baixa incidència ambiental (annex III-2)

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010