Ajuntament de Girona

divendres 27 de maig 2016, 23:57:17

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat d'activitats amb incidència ambiental (annex III-1)

Comunicat d'activitats amb incidència ambiental (annex III-1)

Activitats amb incidència ambiental sotmeses a règim de comunicació d'acord amb la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'acord transitori del Ple de data 14 de setembre de 2010.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.
- Correu postal.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
La taxa es determinarà segons la superfície i activitat de l'establiment aplicant les següents tarifes:
a) a excepció dels enumerats posteriorment, tarifa única 1.050,30 EUR
b) Establiments destinats a activitats de restauració 1.273,10 EUR
c) Establiments destinats a activitats de restauració de més de 150 m2 1.909,60 EUR
d) Establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals 1.909,60 EUR
e) Establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals de més de 150 m2 2.227,90 EUR
f) Comerços i activitats diferents de les anteriors de més de 1000 m2 3.394,90 EUR

Documentació que cal aportar:
- Model específic.
- DNI / NIF del titular de l'activitat i del representant, si és el cas.
- Certificació del tècnic/a competent, que pot ser el director/a de l'execució del projecte, acreditativa que l'activitat i les seves instal·lacions s'ajusten a la memòria ambiental i al projecte bàsic, en el seu cas, justificant el compliment dels respectius vectors ambientals. A la certificació s'hi adjuntarà el projecte definitiu executat i la memòria ambiental amb els continguts apropiats atenent a la seva incidència ambiental. Així mateix, contindrà tots els aspectes i la formació derivada de la normativa sectorial d'aplicació a l'activitat.
- Pagament de taxes.
- Certificació de la compatibilitat urbanística de l'activitat amb el planejament municipal vigent (en cas que no s'hagin realitzat obres).
- Acta de la comprovació favorable en l'àmbit de la prevenció i seguretat d'incendis, quan calgui per normativa vigent.
- Sol·licitud d'autorització sanitària i memòria, quan calgui per normativa sectorial.
- Declaració responsable, si s'escau

Observacions:
El règim de comunicació simplifica els tràmits per a l'obtenció de la llicència d'activitats i alhora facilita l'establiment de l'activitat econòmica. A grans trets, consisteix a presentar una sol·licitud d'inici d'activitat a l'Ajuntament quan ja hàgiu enllestit l'obra, si cal fer obres. La responsabilitat del compliment dels requisits ambientals i de l'obertura de l'activitat recau en les persones o l'empresa titulars i els seus tècnics.
Si es tracta d'un apartament turístic: a més a més hauran de presentar la Declaració responsable.
Gaudiran d'una bonificació de la taxa sobre la llicència d'activitats les persones que inicien una activitat venint d'una situació d'atur o d'una situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada:
25% si porta fins a sis mesos a l'atur, o 7 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
50% si porta més de sis mesos a l'atur, o 10 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
95% si porta més d'un any a l'atur o 15 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.

Legislació
- Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006.
- Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (anomenada Llei Paraigües).
- Llei 25/2009 de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (anomenada Llei Omnibus).
- Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol,de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Acord del Ple de data 14 de setembre de 2010, i publicat en el BOP num. 188 de 29 de setembre de 2010.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.


Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Comunicat de canvi de titular d'una activitat amb incidència ambiental (annex III-1)
Sol·licitud de modificació d'una activitat amb incidència ambiental (annex III-1)

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010