Ajuntament de Girona

dilluns 30 de maig 2016, 20:17:02

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat de canvi de titular d'una activitat recreativa o espectacle

Comunicat de canvi de titular d'una activitat recreativa o espectacle

Cal comunicar que s'ha produït un canvi en la titularitat d'una activitat recreativa o espectacle, perquè produeixi els efectes fiscals corresponents i, si escau, l'exigència de responsabilitats en l'exercici de l'activitat.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
Els canvis de titularitat o transmissions tributaran a tarifa única de 318,25 EUR.
En cas que calgui un requeriment d'aportació de documentació: 106,10 EUR. per a cada nou requeriment.
Si es constata que hi ha hagut canvis substancials en l'activitat, el canvi de titular es deixarà en suspens fins a la resolució d'una modificació de llicència que s'iniciarà d'ofici, prèvia notificació a la persona interessada.

Documentació que cal aportar:
- Model d'imprés específic.
- Certificat tècnic acreditatiu que l'activitat i les seves instal·lacions s'ajusten a la memòria ambiental i al projecte bàsic.
- Document de pagament de taxes.
- Memòria sanitària.

Observacions:
Gaudiran d'una bonificació de la taxa sobre la llicència d'activitats les persones que inicien una activitat venint d'una situació d'atur o d'una situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada:
25% si porta fins a sis mesos a l'atur, o 7 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
50% si porta més de sis mesos a l'atur, o 10 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
95% si porta més d'un any a l'atur o 15 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.

Legislació
- Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006.
- Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (anomenada Llei Paraigües).
- Llei 25/2009 de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (anomenada Llei Omnibus).
- Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol,de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Acord del Ple de data 14 de setembre de 2010, i publicat en el BOP num. 188 de 29 de setembre de 2010.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.


Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Comunicat d'activitats econòmiques i espectacles
Sol·licitud de modificació d'una activitat recreativa i/o espectacle

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010