Ajuntament de Girona

dilluns 30 de maig 2016, 03:01:00

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat de canvi de titular d'una llicència ambiental

Comunicat de canvi de titular d'una llicència ambiental

Cal comunicar que s'ha produït un canvi en la titularitat d'una llicència, perquè produeixi els efectes fiscals corresponents i, si escau, l'exigència de responsabilitats en l'exercici de l'activitat.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
Els canvis de titularitat o transmissions tributaran a tarifa única de 318,25 EUR.
En cas que calgui un requeriment d'aportació de documentació: 106,10 EUR per a cada nou requeriment.
Si es constata que hi ha hagut canvis substancials en l'activitat, el canvi de titular es deixarà en suspens fins a la resolució d'una modificació de llicència que s'iniciarà d'ofici, prèvia notificació a la persona interessada.

Documentació que cal aportar:
- Model d'imprés específic.
- Certificat tècnic acreditatiu que l'activitat i les seves instal·lacions s'ajusten a la memòria ambiental i al projecte bàsic.
- Document de pagament de taxes.
- Memòria sanitària.

Observacions:
Gaudiran d'una bonificació de la taxa sobre la llicència d'activitats les persones que inicien una activitat venint d'una situació d'atur o d'una situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada:
25% si porta fins a sis mesos a l'atur, o 7 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
50% si porta més de sis mesos a l'atur, o 10 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
95% si porta més d'un any a l'atur o 15 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.

Legislació
- Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006.
- Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (anomenada Llei Paraigües).
- Llei 25/2009 de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (anomenada Llei Omnibus).
- Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol,de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Acord del Ple de data 14 de setembre de 2010, i publicat en el BOP num. 188 de 29 de setembre de 2010.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de llicència ambiental

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010