Ajuntament de Girona

dissabte 28 de maig 2016, 19:57:29

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de modificació d'una activitat amb incidència ambiental (annex III-1)

Sol·licitud de modificació d'una activitat amb incidència ambiental (annex III-1)

Sol·licitud de modificació d'una activitat recollida en l'annex III-1 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.
- Correu postal.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016: 525,15 EUR


Documentació que cal aportar:
- Instància específica.
- Projecte i memòria ambiental.
- Certificat tècnic acreditatiu que l'activitat i les seves instal·lacions s'ajusten a la memòria ambiental i al projecte bàsic.
- Document de pagament de taxes.
- Sol·licitud de baixa de l'activitat anterior existent al mateix local.
- Certificat de compatibilitat urbanística.
- Control preventiu d'incendis.
- Memòria sanitària.
- Estudi d'impacte acústic.
- Declaració responsable.

Observacions:
- Els canvis d�activitat en un mateix local i les modificacions substancials de l�activitat tributaran com si
es tractés d�una primera obertura o comunicació
- Les ampliacions, modificacions i/o introducció de noves activitats que no comportin obres majors ni
comportin una modificació substancial en un mateix local, tributaran el 50% de la corresponent taxa.
- Les ampliacions de locals o establiments sense canvi o introducció d�una nova activitat, tributaran el
50% de la corresponent a la primera obertura.
Si es tracta d'un apartament turístic: a més a més hauran de presentar la Declaració responsable.

Legislació
- Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006.
- Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (anomenada Llei Paraigües).
- Llei 25/2009 de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (anomenada Llei Omnibus).
- Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol,de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Acord del Ple de data 14 de setembre de 2010, i publicat en el BOP num. 188 de 29 de setembre de 2010.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.


Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010