Ajuntament de Girona

dijous 7 de desembre 2023, 14:39:42

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per celebrar matrimoni a l'Ajuntament de Girona

Sol·licitud per celebrar matrimoni a l'Ajuntament de Girona

Es pot celebrar una cerimònia a l'Ajuntament oficiada per l'alcalde/essa o el/la regidor/a en qui delegui, a banda del matrimoni civil.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Observacions:
Caldrà fer la tramitació prèvia de l'expedient de matrimoni al Registre Civil, perquè faciliti a les persones interessades l'autorització necessària per al casament a l'Ajuntament.
El requisit de l'empadronament només és exigible a un/a de les persones contraents.
Caldrà que la taxa s'hagi liquidat abans de la data de celebració del matrimoni.
Una vegada celebrada la cerimònia, l'alcalde/essa expedeix un certificat que s'envia al Registre Civil per obtenir el llibre de família.
Els casaments se celebren els dissabtes no festius als matins i durant tot l'any, a excepció del mes d'agost.
L'espai previst per a la celebració dels casaments és el Saló de Sessions, a la planta baixa del mateix Ajuntament.

Legislació
- Llei 35/94, de 23 de desembre, que modifica el Codi civil a fi d'autoritzar els alcaldes a celebrar matrimonis civils al seu municipi. L'entrada en vigor d'aquesta Llei va produir-se el dia 1 de març de 1995.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Positiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010