Ajuntament de Girona

diumenge 24 de juliol 2016, 01:02:18

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Al·legacions a denúncies per infraccions de trànsit i circulació

Al·legacions a denúncies per infraccions de trànsit i circulació

Es poden presentar al·legacions contra les denúncies en matèria de trànsit, cirulació de vehicles de motor i seguretat viària.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Presencialment al departament de Multes
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
Al·legacions a denúncies per infraccions de trànsit i circulació:
- Instància específica

Observacions:
La denúncia es notifica a l'acte sempre que l'agent entrega el butlletí en mà a l'infractor en el mateix moment de la infracció, i si no s'ha entregat en mà s'efectua quan es rep la notificació de la denúncia al domicili, d'acord amb l'article 90 del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (en endavant TRLSV). En el cas que no es pugui lliurar al domicili, es notifica la denúncia mitjançant la seva publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE), d'acord amb el que estableix l'article 91 del TRLSV.
En cas que la persona titular de la notificació de la denúncia no sigui la infractora té 20 dies naturals per identificar la persona infractora, d'acord amb l'article 93.1 del TRLSV. L'incompliment d'aquesta obligació o la impossibilitat de notificar la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la incoació del procediment sancionador per l'article 11.1.a (TRLSV). L'incompliment de l'obligació d'identificar és sancionat pecuniàriament com a falta molt greu amb una multa del doble de la prevista per a la infracció originària si és lleu, i del triple si és greu o molt greu (articles 77.j i 80.2.b del TRLSV). D'acord amb l'article 82.g del TRLSV, el titular o l'arrendatari, en el cas que consti en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, serà el responsable de les infraccions per estacionament, llevat dels casos en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s'indiqui un conductor responsable del fet.
En la tramitació de l'expedient sancionador, us podeu acollir al:
- Procediment abreujat: disposeu d'un termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la notificació de la denúncia per fer el pagament de l'import de la multa, amb un descompte del 50%. Aquest procediment implica, un cop realitzat el pagament voluntari de la multa: la renúncia a formular al·legacions (en cas que es formulin es tindran per no presentades), la finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa, l'esgotament de la via administrativa (només es podrà recórrer davant de la jurisdicció contenciosa administrativa) i la fermesa de la sanció des del moment del pagament. El procediment abreujat no es pot aplicar a les infraccions previstes a l'article 77, apartats h, j, n, ñ, o, p, q i r del TRLSV. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, o davant del corresponent a la circumscripció del domicili de la persona denunciada, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà del pagament. Si la sanció és greu i no comporta detracció de punts, no s'anotarà com a antecedent en el Registre de Conductors i Infractors de la Direcció General de Trànsit.
- Procediment ordinari: en cas de no efectuar el pagament amb descompte del 50%, podeu formular al·legacions i proposar o aportar proves en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la notificació. L'escrit d'al·legacions s'ha d'adreçar a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Girona (vegeu apartat Com cal fer-ho).
Si no es formulen al·legacions ni s'abona l'import de la sanció, la denúncia tindrà efecte d'acte resolutori del procediment sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb retirada de punts i de les molt greus, no notificades en l'acte, en què es dictarà resolució sancionadora expressa. Contra la sanció es podrà interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'un mes des de la notificació. La sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia.
El pagament es podrà fer efectiu en qualsevol oficina o Servicaixa (24 h) de CaixaBank.
En el cas que la denúncia suposi la detracció de punts, es retiraran del permís o de la llicència, quan la sanció sigui ferma.

Legislació
- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Tràmits relacionats:
Pagament de multes de circulació

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010