Ajuntament de Girona

dimecres 29 de novembre 2023, 16:14:09

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Al·legacions a denúncies per infraccions de trànsit i circulació

Al·legacions a denúncies per infraccions de trànsit i circulació

Es poden presentar al·legacions contra les denúncies en matèria de trànsit, cirulació de vehicles de motor i seguretat viària.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Al·legacions a denúncies per infraccions de trànsit i circulació:
- Instància específica

Observacions:
La denúncia es notifica a l'acte sempre que el/la agent entrega el butlletí en mà a la persona infractora en el mateix moment de la infracció, i si no s'ha entregat en mà s'efectua la notificació quan es rep la notificació de la denúncia al domicili, d'acord amb l'article 90 del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (en endavant TRLSV). En el cas que no es pugui lliurar al domicili, es notifica la denúncia mitjançant la seva publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE), d'acord amb el que estableix l'article 91 del TRLSV.
En cas que la persona titular de la notificació de la denúncia no sigui la infractora té 20 dies naturals per identificar la persona infractora, d'acord amb l'article 93.1 del TRLSV. L'incompliment d'aquesta obligació o la impossibilitat de notificar la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al/a la titular del vehicle, comportarà la incoació del procediment sancionador per l'article 11.1.a (TRLSV). L'incompliment de l'obligació d'identificar es sanciona pecuniàriament com a falta molt greu amb una multa del doble de la prevista per a la infracció originària si és lleu, i del triple si és greu o molt greu (articles 77.j i 80.2.b del TRLSV). D'acord amb l'article 82.g del TRLSV, el/la titular o l'arrendatari/a, en el cas que consti en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, serà el/la responsable de les infraccions per estacionament, llevat dels casos en què el vehicle tingui designat un/a conductor/a habitual o s'indiqui un/a conductor/a responsable del fet.
En la tramitació de l'expedient sancionador, us podeu acollir al:
- Procediment abreujat: disposeu d'un termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la notificació de la denúncia per fer el pagament de l'import de la multa, amb un descompte del 50%. Aquest procediment implica les conseqüències de l'art. 94 TRLSV: la renúncia a formular al·legacions (en cas que es formulin es tindran per no presentades), la finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa, l'esgotament de la via administrativa (només es podrà recórrer davant de la jurisdicció contenciosa administrativa) i la fermesa de la sanció des del moment del pagament. El procediment abreujat no es pot aplicar a les infraccions previstes a l'article 77, apartats h, j, n, ñ, o, p, q i r del TRLSV. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, o davant del corresponent o de la circumscripció que correspongui al domicili de la persona denunciada, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà del pagament. Si la sanció és greu i no comporta detracció de punts, no s'anotarà com a antecedent en el Registre de Conductors i Infractors de la Direcció General de Trànsit.
- Procediment ordinari: en cas de no efectuar el pagament amb descompte del 50%, podeu formular al·legacions i proposar o aportar proves en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la notificació. L'escrit d'al·legacions s'ha d'adreçar a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Girona.
Si no es formulen al·legacions ni s'abona l'import de la sanció, la denúncia tindrà efecte d'acte resolutori del procediment sancionador, la sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia, excepte en el cas de les infraccions greus amb retirada de punts i de les molt greus, no notificades en l'acte, en què es dictarà resolució sancionadora expressa. En aquest cas, la sanció podrà execurtar-se des del dia següent al que es notifiqui a la persona interessada.
El pagament es podrà fer efectiu a:https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/pagament_electronic/ o a CaixaBank.

Legislació
- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques administratiu comú.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010