Ajuntament de Girona

dissabte 21 de juliol 2018, 22:47:06

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal de Licitadors

Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal de Licitadors

La creació del Registre Municipal de Licitadors de l'Ajuntament de Girona és fruit del compromís de millora en la qualitat dels serveis públics de la Corporació donant compliment al principi d'eficiència exigit a tota Administració pública, agilitzant la tramitació dels procediments de contractació.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal de Licitadors:
- Declaracions i autoritzacions prèvies a la inscripció
- Declaració responsable de vigència de dades
- Model de sol·licitud per a modificacions del RML

Observacions:
El Registre Municipal de Licitadors de l'Ajuntament de Girona té per objecte:
- Facilitar la presentació de la documentació administrativa davant de l'Ajuntament de Girona, així com davant dels seus organismes autònoms, empreses municipals o altres empreses de capital mixt que, de forma voluntària, s'hagin adherit a aquest registre.
- Simplificar i agilitzar la gestió administrativa en matèria de contractació, eximint als licitadors de presentar reiteradament la documentació necessària per contractar amb l'Administració.
- Facilitar als òrgans de contractació la consulta de les dades de les empreses inscrites.
- Disposar d'una base de dades d'empreses per a les contractacions que es realitzin mitjançant procediment negociat sense publicitat o contracte menor.
També podrà presentar-se en qualsevol de les dependències indicades en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La documentació es presentarà en original o còpia.
Les còpies hauran de ser compulsades amb els seus originals per la Secretaria General de l'Ajuntament de Girona o un/a notari/a.
Termini per a esmenes i resolució:
- En cas que la documentació aportada fos defectuosa, els serveis municipals requeriran la seva esmena abans de 10 dies hàbils.
- Els serveis municipals podran sol·licitar documentació complementaria que s'haurà de presentar en un termini de 5 dies hàbils.Transcorreguts aquests terminis sense que es presenti la documentació requerida es tindrà per desistida la sol·licitud de la persona sol·licitant.
- El termini màxim per resoldre la sol·licitud d'inscripció és de tres mesos des de l'endemà de la presentació de la documentació.
Certificat d'inscripció:
- Acordada la inscripció, s'expedirà certificació d'inscripció que tindrà vigència d'un any i restarà a la seva disposició en les dependències de Secretaria General.
- El certificat ha de ser sol·licitat amb una antelació mínima de 10 dies naturals respecte de la data que tingui interès la persona sol·licitant.
- La presentació del certificat indicat juntament amb una declaració responsable de la vigència de les dades que inclou, eximirà de l'aportació dels documents referits en el certificat.
Vigència i renovació de documents:
- Si el certificat és vigent però inclou dades que ja no són certes, el licitador pot presentar-lo juntament amb una declaració de vigència parcial, adjuntant els documents que actualitzin les dades, sens perjudici de l'obligació d'actualitzar les dades.
Unions temporals:
- No s'inscriuran en el registre de licitadors les unions temporals d'empreses que puguin constituir-se als efectes d'execució específica de contractes.
- Si cadascuna de les empreses integrants de l'UTE es troben inscrites al registre, es podran presentar els certificats d'inscripció individuals juntament amb el document de compromís d'UTE.
Obligacions del/la contractista:
- Posar en coneixement del registre qualsevol dada errònia que figuri en el mateix, a fi que es procedeixi a la seva rectificació.
- Comunicar immediatament al registre qualsevol modificació substancial que alteri les dades contingudes en el mateix, mitjançant la presentació del formulari i la documentació corresponent.
Àmbit de les inscripcions:
- La documentació acreditativa de la inscripció només tindrà efectes davant el Registre Municipal de Licitadors de l'Ajuntament de Girona, i en el seu cas, davant els seus Organismes Autònoms, Empreses Municipals o aquelles altres empreses de capital mixt que, de forma voluntària, s'hagin adherit a aquest registre.
- Els certificats emesos pel Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya tindran els mateixos efectes que els emesos pel RML, sempre que es faci expressa menció d'aquest reconeixement en el plec de clàusules administratives particulars corresponent.


Legislació
- Reglament de funcionament del registre municipal de licitadors de l'Ajuntament de Girona. Publicació al BOP núm. 190 Data: 04/10/2005
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades personals.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010