Ajuntament de Girona

dijous 30 de novembre 2023, 06:00:10

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants

Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants

Les persones han d'empadronar-se en el municipi on viuen habitualment.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:
a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents


Requisits previs:
- L'empadronament s'haurà de fer en immobles que tinguin concedida la llicència de primera ocupació.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Document vigent que acrediti la titularitat de l'habitatge
- Autorització per fer el tràmit d’empadronament de terceres persones
- Autorització per a l'empadronament de menors
- Autorització d'empadronament en un habitatge alié
- Darrer rebut del contracte de lloguer / constància de pagament de fiança
- Identificació de la persona autoritzada
- Declaració jurada
- Document identificatiu de del/de la titular de l'habitatge
- Certificat de naixement o llibre de família
Consultar les especificacions de la documentació a aportar de l'apartat "més informació".

Observacions:
- Acceptarem documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos que s'hagi presentat. Si aporten resolució cal comprovar la vigència de la resolució.
- El DNI o passaport espanyol pot estar caducat.

IMPORTANT:
- Notificar el municipi o país de procedència (on constava empadronat/ada)
- Informar del nivell d'estudis acabats

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
- Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions públiques de Catalunya.
- Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i cèdules d'habitabilitat.
- Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a l'Habitatge.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de certificat d'empadronament

Més informació
Especificacions de la documentació a aportar
Autorització per a empadronar en un habitatge aliè
Autorització per fer el tràmit d'empadronament de terceres persones
Autorització per empadronar un/a menor d'edat
Declaració responsable de persones menors d'edat sense resolució
Declaració responsable de persones menors d'edat amb resolució
Web del Padró d'habitants

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010