Ajuntament de Girona

divendres 29 de juliol 2016, 15:56:29

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants

Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants

Les persones han d'empadronar-se en el municipi on viuen habitualment.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona interessada

Com fer-ho:
Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana

Documentació que cal aportar:
- DNI, passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent)
- Fotocòpia del document identificatiu, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada davant de la Policia i amb la sol·licitud de renovació del mateix, sempre que aquesta sol·licitud suposi pròrroga de validesa.
- Permís de conduir espanyol, havent d'acreditar les dades obligatòries que no consten en el mateix, mitjançant un altre document.
- La cèdula d'inscripció per aquells que no tenen nacionalitat (apàtrides).
- Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels seus o de les seves titulars o per organitzacions internacionals.
- Els documents provisionals d'identitat de les persones sol·licitants d'asil. No són vàlids els documents provisionals en els que s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
- Documents d'identitat expedits per la Secretaria d'Estat de les Institucions Penitenciàries per a les persones recloses en les que apareixen un número d'identificació, foto i empremta dactilar.
- Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri d'Assumptes exteriors i Cooperació.
Persones de unió europea:
- Passaport o targeta d'identificació del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si s'escau.
- Persones no espanyoles dels actuals països de la UE, majors de 16 anys hauran d'omplir un imprès de voluntat de vot per les eleccions que hi tingui dret. Si volen canviar la intenció de voluntat de vot al cens també s'ha comunicar a l'Ajuntament.
Menors d'edat:
- Llibre de família o certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (original i vigent)
Majors de 14 anys:
- DNI, passaport o NIE (original i vigent)
Document acreditatiu de l'habitatge:
- Escriptura, contracte de lloguer acompanyat del darrer rebut de lloguer, o factura actual d'aigua, llum, o gas del domicili, escriptura o sentència d'usdefruit o acceptació d'escriptura d'herència (originals i sense esmenes)
Al rebut de lloguer ha de constar obligatòriament: nom de la persona propietària del pis i data o mensualitat, i una de les dues dades següents: nom de la persona llogatera o adreça del pis o casa llogada.
En el cas de no ser la persona titular de l'habitatge:
- Permís presencial de la persona titular amb el seu document d'identitat, o bé, aportar DNI, Passaport o targeta d'identificació, el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, o NIE de la persona titular de l'habitatge (original).
- Autorització signada per la persona titular
Si ho tramiten terceres persones:
- Autorització signada per la persona interessada
- Document d'identitat de qui realitza el tràmit (original i vigent).
- Document d'identitat de la persona interessada (original i vigent)
Si l'habitatge és propietat d'una societat: poders que acreditin que la persona que autoritza l'empadronament representa legalment la societat. Si l'autoritzant representa la societat en el contracte, no caldrà aportar els poders.
Si s'empadrona en una fonda o hotel o allotjament col·lectiu, cal un document original del centre o equipament amb el segell original del centre.
Persones menors d'edat que s'empadronen només amb el pare o la mare:
- Autorització signada pel progenitor/a que no s'empadrona.
- Fotocòpia del DNI del pare o mare que signa l'autorització.
- O resolució judicial ferma de la custòdia del/la menor o conveni regulador de la separació signat per les dues persones progenitores (les resolucions judicials o els convenis reguladors han de presentar-se amb paper timbrat o oficial).
- O bé, la declaració responsable (declaració jurada) del progenitor/a o tutor/a que ve a fer el tràmit.
- Si no es disposa dels documents abans esmentats, es pot portar un informe de l'assistent social del lloc de procedència.

Observacions:
- L'empadronament es farà en funció del nombre d'habitacions i de la superfície d'aquestes.
- Acceptarem documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos que s'hagi presentat. Si aporten resolució cal comprovar la vigència de la resolució.

Legislació
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidenta de d'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD 994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
- Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i cèdules d'habitabilitat.
- Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge.Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de certificat d'empadronament

Més informació
Autorització per a empadronar en un habitatge aliè
Autorització per fer el tràmit d�empadronament de terceres
Autorització per empadronar un/a menor d�edat

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010