Ajuntament de Girona

dijous 7 de desembre 2023, 14:38:23

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació

Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació

Es pot presentar recurs de reposició contra la resolució administrativa d'un expedient sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
Si no es formulen al·legacions ni s'abona l'import de la sanció amb el 50% de bonificació, dins el termini de 20 dies des de la data de notificació, la denúncia tindrà efecte d'acte resolutori del procediment sancionador i la sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia, excepte en el cas de les infraccions greus amb retirada de punts i de les molt greus, no notificades en l'acte, en què es dictarà resolució sancionadora expressa. En aquest cas, la sanció podrà executar-se des del dia següent al que es notifiqui a la persona interessada. Contra la sanció es podrà interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'un mes des de la data de notificació, o bé, interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona o de la circumscripció que correspongui al vostre domicili, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació. Si opteu per interposar un recurs potestatiu de reposició no podeu presentar recurs contenciós administratiu fins que el primer no hagui estat resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això, sens perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que considereu més oportú.
El recurs de reposició contra la sanció es pot interposar, amb caràcter potestatiu, davant l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Girona, en el termini d'un mes a comptar des de la notificació de la resolució, i s'ha de presentar en la forma i als registres legalment establerts, d'acord amb el que s'estableix als articles 14 i 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.
El pagament de la sanció es podrà fer efectiu en qualsevol "Servicaixa" (24h) o oficina de Caixabank, amb el document de notificació de la sanció.

Legislació
- Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010