Ajuntament de Girona

dimecres 29 de juny 2016, 02:01:02

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació

Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació

Es pot presentar recurs de reposició contra la resolució administrativa d'un expedient sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Presencialment al departament de Multes
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
- Instància específica

Observacions:
Si no es formulen al·legacions ni s'abona l'import de la sanció amb el 50% de bonificació, dins el termini de 20 dies des de la data de notificació, la denúncia tindrà efecte d'acte resolutori del procediment sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb retirada de punts i de les molt greus, no notificades en l'acte, en què es dictarà resolució sancionadora expressa. Contra la sanció es podrà interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de la notificació.
El recurs de reposició és diferent de les al·legacions ja que es presenta contra la resolució sancionadora de l'expedient.
L'escrit s'ha d'adreçar a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Girona i es pot presentar als llocs establerts a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (vegeu l'apartat Com fer-ho).
La sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia.
El pagament de la sanció es podrà fer efectiu en qualsevol oficina o "Servicaixa" (24 h) de Caixabank, amb el document de notificació de la sanció.
El recurs contenciós administratiu es podrà interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, o davant del corresponent a la circumscripció del domicili de la persona denúncia, en el termini de 2 mesos comptats a partir de l'endemà del pagament.

Legislació
- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

Tràmits relacionats:
Pagament de multes de circulació

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010