Ajuntament de Girona

dijous 27 d'abril 2017, 07:19:55

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació

Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació

Es pot presentar recurs de reposició contra la resolució administrativa d'un expedient sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica

Observacions:
Si no es formulen al·legacions ni s'abona l'import de la sanció amb el 50% de bonificació, dins el termini de 20 dies des de la data de notificació, la denúncia tindrà efecte d'acte resolutori del procediment sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb retirada de punts i de les molt greus, no notificades en l'acte, en què es dictarà resolució sancionadora expressa. Contra la sanció es podrà interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de la notificació.
El recurs de reposició és diferent de les al·legacions ja que es presenta contra la resolució sancionadora de l'expedient.
L'escrit s'ha d'adreçar a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Girona i es pot presentar als llocs establerts a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (vegeu l'apartat Com fer-ho).
La sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia.
El pagament de la sanció es podrà fer efectiu en qualsevol oficina o "Servicaixa" (24 h) de Caixabank, amb el document de notificació de la sanció.
El recurs contenciós administratiu es podrà interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, o davant del corresponent a la circumscripció del domicili de la persona denúncia, en el termini de 2 mesos comptats a partir de l'endemà del pagament.

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2017 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010