Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 03:21:00

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció i bonificació de la taxa per a la prestació dels serveis de gestió municipal relatives als animals de companyia

Sol·licitud d'exempció i bonificació de la taxa per a la prestació dels serveis de gestió municipal relatives als animals de companyia

L'Ajuntament de Girona contempla les exempcions i bonificacions de la taxa per la prestació dels serveis de gestió municipal relatives als animals de companyia.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exempció de la taxa per la tinença i control dels animals:
- CONTRACTE D'ADOPCIÓ DE L'ANIMAL
- DOCUMENT QUE ACREDITI QUE L'ANIMAL ÉS UN GOS D'ASSISTÈNCIA
- Certificat d'ingressos de l'Agència estatal de administración tributària / autorització per la consulta de dades

-Autorització per la consulta de dades de l'AEAT i de la renda garantida de la ciutadania, de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

Les persones contribuents hauran d'adjuntar a la sol·licitud de bonificació, certificat d'ingressos de l'Agència Tributària (AEAT) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, de l'últim exercici de què disposi l'AEAT, així com un certificat de la pensió que es percep.

Observacions:
EXEMPCIONS:
- Per a les persones titulars de gossos d'assistència.
- Per a les persones titulars d'animals de més de 15 anys.
- Per a les persones titulars d'animals que els seus ingressos no siguin superiors a la quantia mínima prevista per l'ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) més 15 euros. En el cas de pensionistes amb cònjuge o fill a càrrec, els ingressos de la unitat familiar no hauran d'excedir el límit anterior en més d'una quarta part.

BONIFICACIONS:
Les bonificacions descrites no seran acumulatives, i serà d'aplicació la que resulti més beneficiosa per a la persona contribuent.

- Bonificació permanent del 50% de l'import de la taxa d'aplicació per a les persones titulars d'animals adoptats en el Centre municipal d'acollida d'animals de Girona.
- Bonificació permanent del 25% de l'import de la taxa d'aplicació per a les persones titulars d'animals adoptats en altres centres públics i/o entitats d'acollida i protecció d'animals. Les persones contribuents hauran d'adjuntar a la sol·licitud de bonificació, còpia del contracte d'adopció degudament formalitzat.
- Bonificació del 50% de l'import de la taxa d'aplicació per a les persones titulars d'un segon o més gats.

Legislació
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tinença i control dels animals.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries

Més informació
Més informació de la taxa
Web del Benestar animal
Ordenances Fiscals
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010