Ajuntament de Girona

divendres 22 d'octubre 2021, 09:15:30

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de canvi de domicili dins de la mateixa ciutat

Sol·licitud de canvi de domicili dins de la mateixa ciutat

Les persones que han canviat de domicili dins la mateixa ciutat hauran de notificar a l'Ajuntament la nova adreça.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:
a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de canvi de domicili dins de la mateixa ciutat:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Document vigent que acrediti la titularitat de l'habitatge
- Autorització per fer el tràmit d�empadronament de terceres persones
- Autorització per a l'empadronament de menors
- Autorització d'empadronament en un habitatge alié
- Darrer rebut del contracte de lloguer / constància de pagament de fiança
- Identificació de la persona autoritzada
- Declaració jurada
- Document identificatiu de del/de la titular de l'habitatge
- Certificat de naixement o llibre de família
- Si no es disposa dels documents abans esmentats, es pot portar un informe de l'assistent social del lloc de procedència.
Si s'empadrona amb una persona major d'edat que NO sigui el/la progenitor/a:
- Document d'identitat original i vigent de la persona que vingui a fer el tràmit.
- Document original acreditatiu de l'habitatge
- Document identificatiu del menor
- Autorització original signada pels dos progenitors i les fotocòpies dels documents d'identitat dels dos progenitors o bé sentència de tutela, acolliment, etc. o informe de l'assistent social en el cas que no es pugui tenir cap altre document.
En el cas de tutela i/o acolliment per part de l'Administració o persona jurídica:
- Cal portar un certificat original del la direcció del centre i document identificatiu del/la menor i de la persona declarant (original i vigent).
Les persones menors d'edat majors de 16 anys que visquin independentment es podran empadronar sense cap autorització dels progenitors. El consentiment dels progenitors es pressuposa.
En el cas de famílies monoparentals:
- Document que acrediti aquesta situació (llibre de família, certificat de defunció de l'altre progenitor/a...)

Observacions:
- L'empadronament es farà en funció del nombre d'habitacions i de la superfície d'aquestes.
- Acceptarem documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos que s'hagi presentat. Si aporten resolució cal comprovar la vigència de la resolució.
- L'empadronament s'haurà de fer en immobles que tinguin concedida la llicència de primera ocupació.

IMPORTANT: informar del nivell d'estudis acabats

Legislació
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i cèdules d'habitabilitat.
- Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge.

Termini resolució
3 mesos

Més informació
Declaració responsable de persones menors d'edat amb resolució
Especificacions de la documentació a aportar
Autorització per a empadronar en un habitatge aliè
Autorització per fer el tràmit d'empadronament de terceres
Autorització per empadronar un/a menor d'edat
Declaració responsable de persones menors d'edat sense resolució

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010