Ajuntament de Girona

dimarts 26 de juliol 2016, 16:02:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de volant d'empadronament

Sol·licitud de volant d'empadronament

Document que justifica el domicili actual o la data d�inscripció en el padró municipal d�habitants o bé acredita les persones empadronades en un mateix domicili.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona interessada

Com fer-ho:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana


Documentació que cal aportar:
- DNI, Passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent)
- Fotocòpia del document identificatiu, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada davant de la Policia i amb la sol·licitud de renovació del mateix, sempre que aquesta sol·licitud suposi pròrroga de validesa.
- Permís de conduir espanyol vigent.
- La cèdula d'inscripció per aquells que no tenen nacionalitat (apàtrides).
- Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels seus o de les seves titulars per organitzacions internacionals.
- Els documents provisionals d'identitat de les persones sol·licitants d'asil. No són vàlids els documents provisionals en els que s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
- Documents d'identitat expedits per la Secretaria d'Estat de les Institucions Penitenciàries per a les persones recloses en les que apareixen un número d'identificació, foto i empremta dactilar.
- Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri d'Assumptes exteriors i Cooperació.
Persones de unió europea:
- Passaport o targeta d'identificació del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si s'escau.
Menors d'edat:
- Llibre de família o certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (original)
- Document d'identitat del pare o mare que estigui empadronat amb el/la menor
Si ho tramiten terceres persones:
- Autorització signada per la persona interessada
- Document d'identitat de qui realitza el tràmit (original)
- Document d'identitat de la persona interessada (original o fotocòpia)

Observacions:
Existeixen tres tipus de volants:
Volant d'empadronament: justifica el domicili actual d'una persona.
Volant de convivència: acredita les persones que consten empadronades en un mateix domicili.
Volant de temps de residència: acredita el temps que la persona porta empadronada al municipi.
Aquests volants es poden obtenir directament si es disposa de signatura digital.
Volant històric d'empadronament: acredita els diferents moviments de padró que la persona s'ha empadronat al municipi.

Legislació
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolució del 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidenta de l'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió de padró municipal.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD 994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
- Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants

Més informació
Sol·licitud de volant d'empadronament
Autorització per sol·licitud de volant d'empadronament

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010