Ajuntament de Girona

diumenge 23 de juliol 2017, 12:49:50

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de volant d'empadronament

Sol·licitud de volant d'empadronament

Document que justifica el domicili actual o la data d�inscripció en el padró municipal d�habitants o bé acredita les persones empadronades en un mateix domicili.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona interessada

Com fer-ho:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana


Documentació que cal aportar:
- DNI, Passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent)
- Fotocòpia del document identificatiu, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada davant de la Policia i amb la sol·licitud de renovació del mateix, sempre que aquesta sol·licitud suposi pròrroga de validesa.
- Permís de conduir espanyol vigent.
- La cèdula d'inscripció per aquells que no tenen nacionalitat (apàtrides).
- Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels seus o de les seves titulars per organitzacions internacionals.
- Els documents provisionals d'identitat de les persones sol·licitants d'asil. No són vàlids els documents provisionals en els que s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
- Documents d'identitat expedits per la Secretaria d'Estat de les Institucions Penitenciàries per a les persones recloses en les que apareixen un número d'identificació, foto i empremta dactilar.
- Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri d'Assumptes exteriors i Cooperació.
Persones de unió europea:
- Passaport o targeta d'identificació del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si s'escau.
Menors d'edat:
- Llibre de família o certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (original)
- Document d'identitat del pare o mare que estigui empadronat amb el/la menor
Si ho tramiten terceres persones:
- Autorització signada per la persona interessada
- Document d'identitat de qui realitza el tràmit (original)
- Document d'identitat de la persona interessada (original o fotocòpia)

Observacions:
Existeixen tres tipus de volants:
Volant d'empadronament: justifica el domicili actual d'una persona.
Volant de convivència: acredita les persones que consten empadronades en un mateix domicili.
Volant de temps de residència: acredita el temps que la persona porta empadronada al municipi.
Aquests volants es poden obtenir directament si es disposa de signatura digital.
Volant històric d'empadronament: acredita els diferents moviments de padró que la persona s'ha empadronat al municipi.
Si en qualsevol dels volants han de constar les dades personals de una tercera persona, el tràmit s'haurà de fer presencialment, ja que cal aportat el consentiment d'aquestes per escrit. Si es vol fer telemàticament es podran veure les dades de la persona interessada perà no les de terceres persones.

Legislació
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolució del 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidenta de l'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió de padró municipal.
- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD 994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants

Més informació
Autorització per sol·licitar volant/certificat d'empadronament
Autorització per consultar/accedir a les meves dades personals a terceres persones

 

© 2017 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010