Ajuntament de Girona

dimarts 16 d'agost 2022, 05:39:03

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de modificació de dades del padró municipal d'habitants

Sol·licitud de modificació de dades del padró municipal d'habitants

Si hi ha alguna variació de dades personals que consten en el padró municipal, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:
a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de modificació de dades del padró municipal d'habitants:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Altra documentació acreditativa
- Document identificatiu de la persona que declara

Observacions:
Canvis de característiques documentades:
- Número de document d'identificació
- Nom i cognoms
- Sexe
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
Canvis de característiques no documentades:
- Nivell d'estudis (acabats)

L'Institut Nacional d'Estadística, a instàncies del Ministeri d'Educació, comunica periodicament les modificacions en els nivells d'instrucció.
- Cas especial: A mesura que es van cursant estudis i s'obté la titulació es pot canviar pel nivell d'estudis superior que manifestin verbalment.
- En el cas que es vulgui canviar el nivell d'estudis a primària incompleta o inferior caldrà acreditar-ho amb un certificat del nivell d'escolaritat no superior a primària incomplerta.
- El DNI pot ser caducat, però la resta de documentació (targeta d'identitat dels estats de la Unió Europea, passaport i NIE) han de ser vigents.
- EXCEPCIÓ: Acceptarem documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos que s'hagi segellat/presentat. En casos que el document identificatiu s'acompanyi de document de resolució de la sol·licitud, cal comprovar la vigència de la resolució.
L'Ajuntament pot actuar d'ofici per a actualitzar unes característiques personals.

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals
- Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Més informació
Web del padró municipal d'habitants

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010