Ajuntament de Girona

diumenge 14 de juliol 2024, 03:43:42

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud dels Ajuts Girona Crea

Sol·licitud dels Ajuts Girona Crea

Les ajudes d'aquesta convocatòria són beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació, la producció i exhibició artística de projectes que es duguin a terme, parcialment o en la seva totalitat, al municipi de Girona o fora d'aquest, en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat i la seva promoció cultural o artística.
Els projectes han d'estar relacionats amb els àmbits de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, els audiovisuals, els videojocs i multimèdia, i la cultura tradicional i popular.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
-Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
-Agrupacions de persones físiques o jurídiques que, sense tenir personalitat jurídica, presentin projectes que compleixin amb els requisits exigits en aquestes bases.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Les persones sol·licitants hauran d'estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució.
- Les persones jurídiques han d'estar legalment constituïdes i actives, i hauran d'acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als quals opten.
- Les persones sol·licitants no poden haver obtingut un Ajut Girona Crea de la mateixa modalitat en la convocatòria de l'any anterior.
- Les persones sol·licitants han d'haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona.
- Les persones sol·licitants han d'estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
- Les persones sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna de les que en formi part es trobi en alguna d'aquestes situacions.
- No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per la convocatòria.
- Cada persona sol·licitant només podrà presentar una sola sol·licitud en tota la convocatòria.
- En el cas que els sol·licitants siguin agrupacions de persones físiques o jurídiques, sense tenir personalitat jurídica, a la sol·licitud es faran constar els compromisos assumits per cada membre de l'agrupació així com l'import de l'ajut aplicable a cadascuna de les persones. Igualment, caldrà que els membres de l'agrupació nomenin una persona representant que actuarà com a tal durant tot el procés.
En el cas que es concedeixi l'ajut, cada membre tindrà condició de beneficiari o beneficiària i, com a tal, haurà d'acreditar, a títol individual, el compliment dels requisits establerts en aquestes bases i els que es puguin establir a les convocatòries.

Modalitats:
A) Beques Girona Crea de formació artística no reglada: per a l'ampliació d'estudis no reglats d'especialització i/o de recerca, tant si es tracta d'estudis presencials com telemàtics.
B) Beques Girona Crea de recerca i creació artística: per a la creació i recerca de projectes artístics en fase de conceptualització, gestació i desenvolupament previ a la producció. Entrarien dins d'aquesta modalitat projectes de composició d'obres musicals; projectes de creació literària; escriptura de guió per obres audiovisuals i teatrals; assajos; tasques de preproducció; documentació per comissariats; conceptualització i creació de projectes multimèdia, creatius d'animació o 3D, projectes d'investigació i pensament de l'àmbit cultural i artístic, etc.
C) Subvencions Girona Crea per a la producció artística: destinades a la producció i exhibició de projectes artístics de creadors i creadores de qualsevol dels àmbits objecte de la convocatòria. Entrarien dins d'aquesta modalitat els projectes expositius i d'itinerància d'arts visuals; la producció i gires d'espectacles; els rodatges i filmacions audiovisuals; l'edició i publicació d'obra fonogràfica, bibliogràfica i d'audiovisuals; traduccions, subtitulacions o doblatges; projectes de difusió, promoció i/o internacionalització de creadors i creadores, etc.

Per aquesta modalitat cal adjuntar el full de càlcul del pressupost-liquidació Girona Crea al tràmit.https://seu.girona.cat/portal/dades/tramits/_descarrega_ca/pressupost-liquidacio-Crea.xlsx

Convocatòria 2024:
Presentació de sol·licituds del 8 a 26 d'abril de 2024.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament.

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Més informació
Model de declaració responsable de destinació d'una part de la subvenció a la manutenció pròpia i/o despeses indirectes
Bases i convocatòria dels Ajuts Girona Crea
EXCEL Pressupost liquidació
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010