Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 05:09:10

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació en la convocatòria de la beca 8 de març de recerca de la memòria històrica de les dones

Sol·licitud de participació en la convocatòria de la beca 8 de març de recerca de la memòria històrica de les dones

L'Ajuntament de Girona convoca la beca 8 de març per a promoure la recuperació del llegat històric a través de l'estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles.

Convocatòria tancada


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Participació a la convocatòria de la beca 8 de març:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum

Observacions:
- Termini de presentació de sol·licituds: 22 de març 2020
- Existeixen unes bases específiques per a la convocatòria.
- Hi poden participar totes les persones, tant expertes en història com no, individualment o en grup, soles o amb un tutor o tutora (experts en història de les dones que aportin seguretat metodològica).
Calendari:
- Termini de presentació de projectes, al registre general de l'Ajuntament: fins a dos mesos de la publicació de la convocatòria en el BOP.
- Termini de selecció del projecte guanyador: fins a final del mes següent.
- Termini de lliurament del treball de recerca: fins a final de l'any següent.
- Presentació pública del resultat de la recerca: entorn el 8 de març de l'any següent al del lliurement.

Més informació
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Beca 8 de març, d'estudis històrics de les dones a Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010