Ajuntament de Girona

dilluns 25 de juliol 2016, 04:20:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació prèvia per a la primera ocupació d'edifici

Comunicació prèvia per a la primera ocupació d'edifici

Estan subjectes a llicència de primera utilització les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació, i canvi d'ús (transformació a habitatge) quan per a l'autorització de les obres s'hagi exigit un projecte tècnic.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Cost del servei:
Les taxes per l'any 2016:
- Habitatges en pisos: 10,00 EUR/unitat
- Edificis unifamiliars: 50,05 EUR/unitat
- Edificis industrials i comercials: 1,15 EUR/m2
- Aparcaments, per plaça: 2,10 EUR
- Aparcament en edifici d'habitatges per plaça: 2,10 EUR
La quota mínima, en tots els casos, és de 50,05 EUR.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de llicència de primera utilització d'edificis:
- Primera fotografia
- Segona fotografia
- Certificat final d'obra de la construcció
- Certificat final d'obra de la instal·lació
- Còpia de les cèdules d'habitabilitat
- Informe favorable de l'execució de les connexions
- Còpia de les anotacions registrals
- Instància específica

Observacions:
- La liquidació de les taxes es notificarà un cop concedida la llicència.
La llicència de primera utilització o ocupació té com ha finalitat exclusiva:
- Comprovar que l'edifici construït i la urbanització realitzada simultàneament, si s'escau, s'han realitzat d'acord amb el projecte tècnic, les alineacions determinades, i la llicència urbanística concedida en el seu moment.
- Compliment de les condicions especials de la llicència.
- Comprovar el compliment de les condicions tècniques que altres normes o ordenances determinin que li correspon.
- Confirmar que l'edifici pot destinar-se a un ús determinat.
- Comprovar que el que s'ha construït reuneix les condicions tècniques de seguretat, de salubritat i d'ornament públics.
- Comprovar que el constructor ha reposat, en el cas d'haver-los malmès, els elements, els serveis i els equipaments urbanístics afectats.
- Retorn o execució -total o parcial- de les garanties depositades.

Legislació
- Art. 90 i 91 del reglament d'obres, activitats i serveis de les Entitats Locals.
- Art 187.2 Text refòs de la llei d'urbanisme de Catalunya.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Art. 24 i del 84 al 86 de les Ordenances d'edificació.
- Ordenances fiscals.

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010