Ajuntament de Girona

dimecres 27 de juliol 2016, 19:11:34

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació prèvia per a la realització d'obres

Comunicació prèvia per a la realització d'obres

Estan subjectes a comunicació prèvia aquelles obres i/o actuacions que per la seva escassa rellevància siguin susceptibles de ser sotmeses a un règim de comunicació, sense necessitat d'estar subjectes a una prèvia llicència urbanística municipal.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016: 54,50 EUR

L'impost de construccions i obres és el 3,90% sobre el pressupost.


Documentació que cal aportar:
- Pressupost
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal

Observacions:
Queden expressament excloses del règim de comunicació prèvia, totes aquelles obres o intervencions que es duguin a terme en edificis o construccions inclosos dins d'àmbit del Pla Especial del Barri Vell, o continguts en el Pla Especial de Protecció Del Patrimoni Arquitectònic, excepte si les obres són interiors i d'escassa entitat, si es tracta de petites reformes, que no afectin cap element objecte de protecció, tant de distribució com en referència a la seva tipologia.
El pressupost de la comunicació prèvia no pot superar els 15.000 EUR.
En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la seva presentació, si s'escau, l'Ajuntament haurà de requerir a l'interessat a fi que procedeixi a presentar la documentació que manqui, advertint-lo de que no està habilitat per executar l'actuació que ha comunicat i de la possible comissió d'una infracció urbanística en el supòsit que actuï.
Transcorregut el termini de 10 dies hàbils, des de la correcta presentació de la documentació pertinent, sense que s'hagi notificat a l'interessat cap deficiència a la mateixa, s'entendrà que el mateix pot iniciar les obres indicades en la comunicació presentada.
El termini màxim per iniciar les obres serà de 2 mesos des de la correcte presentació de la comunicació prèvia, i el termini per executar-les serà de 6 mesos des de l'anterior data.

Legislació
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Pla General d'Ordenació Urbana de Girona, aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, publicat íntegrament al BOP de Girona núm.72, de data 14 d'abril de 2003 i al DOGC núm.4618 de 21 d'abril de 2006.
- Text Refós i modificació de les ordenances d'edificació del municipi aprovat definitivament per acord del Ple de l'Ajuntament el dia 11 de gener de 2011 (BOP núm.13-20/01/11).

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010