Ajuntament de Girona

dissabte 23 de juliol 2016, 16:59:06

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència d'obra menor

Sol·licitud de llicència d'obra menor

Es considera com a obres menors aquelles obres de modificació, reforma o rehabilitació d'un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total o buidat de l'estructura.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal


Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
Pressupostos fins a 6.000 EUR: 109,10 EUR
Pressupostos de més de 6.000 EUR fins a 10.000 EUR: 181,70 EUR
Pressupostos de més de 10.000 EUR fins a 35.000 EUR: 211,95 EUR

L'impost de construccions i obres és el 3,90% del pressupost.

Taxa pel distintiu municipal: 24,45 EUR.

Documentació que cal aportar:
- Document de pagament de la taxa i l'impost de construccions i obres.
- Pressupost.
- Instància específica per sol·licitar llicència d'obres de reparació menor.

Observacions:
S'entén com a obra menor, les obres parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per objecte canviar els usos característics de l'edifici o no suposin un augment del número d'habitatges.
En el supòsit que la sol·licitud no reuneixi algun dels requisits o manqui la documentació preceptiva, es requerirà al sol·licitant perquè ho esmeni, atorgant-li un termini de 10 dies hàbils i amb l'advertiment que si no ho fa se'l tindrà per desistit de la seva petició.
Si el contingut de la documentació tècnica presenta deficiències esmenables, es requerirà a l'interessat per tal que ho complementi en el termini de quinze dies. Paralitzat l'expedient durant el termini de tres mesos per causa imputable a l'interessat, es declararà la seva caducitat.
La resolució per la qual s'atorgui o denegui motivadament la llicència s'haurà de dictar i notificar en el termini màxim d'un mes a comptar des de dia següent al d'entrada de la sol·licitud.
Les obres menors, s'hauran d'iniciar en el termini màxim de 6 mesos, 1 mes per a la seva interrupció i 12 mesos per finalitzar-les, des de la data de notificació de la llicència.
El pressupost màxim de llicència d'obra menor és de 35.000 EUR.

Legislació
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Pla General d'Ordenació Urbana de Girona, aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, publicat íntegrament al BOP de Girona núm.72, de data 14 d'abril de 2003 i al DOGC núm.4618 de 21 d'abril de 2006.
- Text Refós i modificació de les ordenances d'edificació del municipi aprovat definitivament per acord del Ple de l'Ajuntament el dia 11 de gener de 2011 (BOP núm.13-20/01/11).

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Positiu

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Comunicació prèvia per a la realització d'obres

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010