Ajuntament de Girona

divendres 16 de novembre 2018, 08:34:50

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència d'obra menor

Sol·licitud de llicència d'obra menor

Es considera com a obres menors aquelles obres de modificació, reforma o rehabilitació d'un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total o buidat de l'estructura, i sempre que el seu pressupost no superi els 35.000 EUR.
Tenen la consideració d'obra menor aquelles actuacions d'edificació, ús o transformació del sòl o del subsòl relacionades a l'article 8 de les Ordenances d'edificació vigents.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2018:
Pressupostos fins a 6.000 EUR: 111,70 EUR
Pressupostos de més de 6.000 EUR fins a 10.000 EUR: 186,05 EUR
Pressupostos de més de 10.000 EUR fins a 35.000 EUR: 217,05 EUR

L'impost de construccions i obres és el 3,99% del pressupost.

Taxa pel distintiu municipal: 25,05 EUR.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de llicència d'obra menor:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Pressupost
Especificacions de la documentació a aportar:
Documentació específica segons el tipus d'obra a realitzar (link article 46 OOEE)

Observacions:
Suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu facultats en contra de les prescripcions establertes a la legislació urbanística i el planejament vigent.

Legislació
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Ordenances d'edificació del municipi aprovades definitivament per acord del Ple de l'Ajuntament el dia 13 d'abril de 2015 (BOP núm. 82-29/04/15).
- Pla General d'Ordenació Urbana aprovat per Resolució del Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme en data 28 de febrer de 2002, publicat íntegrament al BOP de Girona núm.72, de data 14 d'abril de 2003 i al DOGC núm.4618 de 21 d'abril de 2006.

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Comunicació prèvia per a la realització d'obres

Més informació
Ordenances d'edificació
Ordenances fiscals

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010