Ajuntament de Girona

dijous 28 de juliol 2016, 02:52:00

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència d'obra major

Sol·licitud de llicència d'obra major

Es consideren obres majors aquelles actuacions d'edificació, ús o transformació del sòl o del subsòl que no tinguin la condició d'obra menor, ni estiguin subjectes a règim de comunicació prèvia.
Les reformes que impliquin la transformació dels usos o de les densitats existents i la variació del nombre o dels límits dels establiments existents en els edificis.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona física o jurídica

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
La taxa que s'ha de pagar és en funció del pressupost:
Pressupostos fins a 6.000 EUR: 109,10 EUR
Presupuestos de més de 6.000 EUR hasta 10.000 EUR: 181,70 EUR
Pressupostos de més de 10.000 EUR fins a 35.000 EUR: 211,95 EUR
Pressupostos de més de 35.000 EUR fins a 50.000 EUR: 302,80 EUR
Pressupostos de més de 50.000 EUR: 484,55 EUR

L'impost de construccions i obres és el 3,90% del pressupost.

Taxa pel distintiu municipal: 24,45 EUR.


Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Projecte tècnic visat per duplicat
- Projecte de seguretat i salut en la construcció per duplicat
- Petició d'exempció o reducció de la previsió de les places d'aparcament obligatòries, si s'escau.
- Comunicació d'encàrrec de projecte de telecomunicacions, si s'escau
- Escriptura de mancomunitats de patis, si s'escau
- Certificat del/la tècnic/a redactor relatiu a les possibles afeccions de l'obra amb referència a les línies elèctriques o altres xarxes de serveis existents.
- Acceptació de la direcció de les obres per part dels/les tècnics/ques competents
- Document de pagament de taxes

Observacions:
Les llicències s'entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers. No cal acreditar la titularitat de l'immoble davant l'Administració per sol·licitar-les, tret que l'atorgament pugui afectuar la protecció i la garantia de béns de titulariatat pública.
Tindran la consideració d'obra major:
Edificis de nova planta i instal·lacions de tota mena, incloses les soterrades.
Rehabilitacions funcionals integrals d'edificis existents.
Reparacions estructurals integrals d'edificis existents.
Reformes integrals d'edificis existents.
Ampliació de la superfície i volum construït en edificis existents
Resten subjectes a l'atorgament de llicència d'obra major les següents actuacions:
- Obres de construcció i edificació de nova planta, o ampliació.
- Obres de reforma o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents.
- Demolició total de les construccions i edificacions.
- Obres d'urbanització (no incloses en un projecte d'urbanització).
- La primera utilització i ocupació.
- Canvi d'ús d'edificis i de les instal·lacions.
- Obres necessàries per a la instal·lació d'ascensors que afectin l'estructura de l'edifici.
- Moviments de terra i obres de desmuntatge, explanació, cales d'exploració o canvis de rasant, en qualsevol classe de sòl.
- Obres i usos provisionals.
- Extracció d'àrids i explotació de pedreres.
- Acumulació de residus i dipòsit de materials, que alterin les característiques del paisatge.
- Construcció i instal·lació de murs i tanques.
- Obertura, pavimentació o modificació de camins rurals.
- Instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
- Instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars.
- Instal·lacions i actuacions que afectin el subsòl.
- Instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres similars, o la seva modificació.
- Col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus.
- Construcció de piscines.
- Parcel·lacions urbanes.
- La constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé d'un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament independent dels que s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent.
- La realització de qualsevol de les actuacions que estigui subjecte a l'obtenció de llicència d'obra major, de conformitat amb els plans d'ordenació i no enumerades anteriorment.
- En el moment de fer la sol·licitud es farà un document de pagament de taxa, que s'haurà de fer efectiu en el termini de 10 dies en qualsevol entitat de la Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona.
- Existeixen uns beneficis fiscals que es poden consultar a l'article 4 de la ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions, i obres.
- Pels actes subjectes a llicència d'obra major, es disposa d'un any iniciar les obres, 3 mesos per la seva interrupció i 3 anys per finalitzar-les, des de la data de notificació de la llicència.
- Totes les obres amb un pressupost a partir de 35.000 EUR. seran considerades obres majors.


Legislació
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Pla General d'Ordenació Urbana de Girona, aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, publicat íntegrament al BOP de Girona núm.72, de data 14 d'abril de 2003 i al DOGC núm.4618 de 21 d'abril de 2006.
- Ordenances d'edificació. Text Refós i modificció de les ordenances d'edificació de GIrona, provades definitivament el 03/05/2005 i publicades al BOP núm. 91 de data 12/05/2005, així com la seva modificació parcial aprovada definitivament el 11/01/2011 i piblicada al BOP núm. 13 de 20/01/2011. (actualment s'està tramitant la modificació i text refós de les Ordenances d'Edificació)
- Ordanances fiscals 2013.

Termini resolució
2 mesos

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de llicència de primera utilització d'edificis

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010