Ajuntament de Girona

divendres 16 de novembre 2018, 08:59:52

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Nucli d'intervenció participativa

Nucli d'intervenció participativa

El Nucli d'Intervenció Participativa (NIP) és un instrument que es posa a disposició de la ciutadania en aquells casos en què l'Ajuntament decideixi rebre opinió no vinculant sobre opcions possibles en relació amb un assumpte o projecte molt determinat d'interès general.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Nucli d'intervenció participativa:
- DNI de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Observacions:
S'hauran d'adjuntar els acords de l'assemblea i DNI (majors de 16 anys).
El NIP el formaran un màxim de 25 ciutadans i ciutadanes escollits a l'atzar mitjançant una selecció del padró municipal de la població major de 16 anys.
Després d'haver rebut la petició, dins d'un termini màxim de dos mesos des del dia de la seva recepció, el Ple de l'Ajuntament haurà pronunciar-se sobre la convocatòria del NIP.
En el cas que el Ple hagi adoptat l'acord favorable a la seva celebració, caldrà que l'actuació inicial del NIP no pugui superar el termini màxim de tres mesos des de la seva aprovació plenària.

Legislació
- Reglament regulador de les institucions de la participança i la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona.

Termini resolució
2 mesos

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Dret de proposta
Dret de petició
Dret de debat
Dret d'iniciativa ciutadana
Consulta popular
Assistència jurídica
Audiència pública

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010