Ajuntament de Girona

dimarts 26 de març 2019, 23:36:57

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Dret de proposta

Els veïns/veïnes empadronats/des majors de 16 anys, a títol individual o col·lectiu, tenen el dret d'adreçar-se a l'Ajuntament, qualsevol autoritat o òrgan municipal per a formular propostes referents a la prestació de serveis públics municipals, en els termes establerts en el reglament de les institucions de la participança i la gestió de conflictes.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Dret de proposta:
- DNI de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Observacions:
Les propostes poden suposar modificació de les partides pressupostàries o no tenir cap repercussió pressupostària.
Es podran adjuntar a la proposta documents o projectes que justifiquin la iniciativa.
L'acusament de recepció de la proposta es farà en el termini màxim de 10 dies.
L'Ajuntament, en un termini màxim de tres mesos des de l'acusament de recepció de la proposta, trametrà la informació als interessats indicant la seva viabilitat o les causes de la seva desestimació si la proposta suposa modificació pressupostària.
Si la proposta no suposa alteració pressupostària, en un termini màxim de dos mesos des de l'acusament de recepció de la proposta es trametrà la informació als interessats, i n'indicarà la seva viabilitat o les causes de la seva desestimació.

Legislació
- Reglament regulador de les institucions de la participança i la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de petició
Dret de debat
Dret d'iniciativa ciutadana
Consulta popular
Assistència jurídica
Audiència pública

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010