Ajuntament de Girona

dimarts 27 d'octubre 2020, 08:09:49

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Dret de petició

Dret que permet a qualsevol veí/veïna formular sol·licituds sobre qualsevol matèria que afecti a competències municipals, dins els interessos legítims, excepte aquells assumptes pels quals ja existeixi un procediment específic.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Dret de petició:
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Observacions:
El Dret de Petició està recollit a l'article 29 de la Constitució espanyola de 1978 com a dret fonamental. Per aquest motiu se li dóna la mateixa protecció que a la resta de drets fonamentals, per la via de l'art. 53.2 de la mateixa Constitució.
Cal presentar un escrit de petició que inclogui la identitat del sol·licitant, el domicili o mitjà escollit per rebre notificacions i l'objecte de la petició.
En el supòsit d'admissió de la petició, l'òrgan competent ha de respondre i notificar la resposta en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de la presentació de la petició.

Legislació
- Reglament regulador de les institucions de la participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona.
- Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
- Decret 21/2003, de 21 de gener, pel qual s'estableix el procediment per fer efectiu el Dret de Petició davant les administracions públiques catalanes.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de proposta
Dret de debat
Dret d'iniciativa ciutadana
Consulta popular
Assistència jurídica
Audiència pública

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010