Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 03:33:27

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Dret de petició

Dret que permet a qualsevol veí/veïna formular sol·licituds sobre qualsevol matèria que afecti competències municipals, dins els interessos legítims, excepte aquells assumptes pels quals ja existeixi un procediment específic.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Dret de petició:
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Observacions:
El Dret de Petició està recollit a l'article 29 de la Constitució espanyola de 1978 com a dret fonamental. Per aquest motiu se li dóna la mateixa protecció que a la resta de drets fonamentals, per la via de l'art. 53.2 de la mateixa Constitució.
Cal presentar un escrit de petició que inclogui la identitat del sol·licitant, el domicili o mitjà escollit per rebre notificacions i l'objecte de la petició.
En el supòsit d'admissió de la petició, l'òrgan competent ha de respondre i notificar la resposta en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de la presentació de la petició.

Legislació
- Reglament regulador de les institucions de la participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona.
- Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
- Decret 21/2003, de 21 de gener, pel qual s'estableix el procediment per fer efectiu el Dret de Petició davant les administracions públiques catalanes.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de proposta
Dret de debat
Dret d'iniciativa ciutadana
Consulta popular
Assistència jurídica
Audiència pública

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010