Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 03:19:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Dret de debat

Dret a debatre públicament amb els/les representants polítics/ques i/o tècnics/ques experts/es de l'Ajuntament o forans sobre assumptes i qüestions d'interès ciutadà, amb exclusiu caire monogràfic.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Dret de debat:
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Observacions:
Cal presentar la certificació de l'òrgan que hagi acordat l'aprovació de la sol·licitud del dret de debat.
A proposta de l'àrea de participació ciutadana la Junta de Govern serà l'òrgan que haurà de resoldre la petició.
Un cop rebuda la sol·licitud per a l'exercici del Dret de Debat, en un termini no superior a 10 dies hàbils, una persona responsable de participació ciutadana es posarà en contacte amb els/les representants legals de l'associació peticionària legals per tal de concretar la petició iniciada.
En el cas de ser acceptada la sol·licitud per la Junta de Govern, l'Ajuntament assenyalarà el dia, hora i lloc de celebració d'acord amb els/les sol·licitants. En el cas que la sol·licitud no sigui acceptada per la Junta de Govern caldrà informar els peticionaris/es de les causes de la denegació en forma motivada.
L'Ajuntament organitzarà el debat a càrrec seu. El debat se celebrà públicament amb representants polítics i/o tècnics/ques experts/es.

Legislació
- Reglament regulador de les intitucions de la participança i la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de proposta
Dret de petició
Dret d'iniciativa ciutadana
Consulta popular
Assistència jurídica
Audiència pública

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010