Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 02:51:24

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Dret d'iniciativa ciutadana

Dret d'iniciativa ciutadana

La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o activitats municipals en àmbits de competència municipal. No s'inclouen les iniciatives de caire tributari o de preus públics i aquelles que han estat objecte d'un altre procés participatiu en alguna de les seves fases.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Dret d'iniciativa ciutadana:
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Observacions:
Cal adjuntar a la petició un document on es concreti la iniciativa o proposta i la ponència, projecte i memòria justificativa.
Sense cap ànim d'exhaustivitat podríem preveure el caràcter de les següents iniciatives:
- Iniciativa administrativa. El dret a sol·licitar de l'Ajuntament que executi determinades activitats d'interès públic no lucratives, comprometent-se els sol·licitants a aportar mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.
- Iniciativa normativa. El dret a proposar a l'Ajuntament l'anàlisi i estudi d'un assumpte concret i, conseqüentment, la necessitat d'aprovació d'una disposició o ordenança municipal, que modifiqui les existents o n'instauri de noves.
- Iniciativa política. El dret a proposar assumptes de competència municipal a incloure a l'ordre del dia del Ple corporatiu.
- Iniciativa de consulta. El dret a sol·licitar l'Ajuntament la tramitació d'ofici d'una Consulta Popular segons la legislació vigent.
- Iniciativa urbanística. A l'empara de l'art. del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, el dret a proposar iniciatives en els processos urbanístics de planejament i de gestió.
L'acusament de recepció de la sol·licitud es farà dins dels 10 dies hàbils següents des de la recepció de la iniciativa al Registre Municipal.
La iniciativa ciutadana se sotmetrà a informació pública, a través dels mitjans habituals, durant 30 dies. Un cop passat el tràmit d'exposició pública, la iniciativa serà sotmesa a la consideració de la Comissió Informativa corresponent o l'òrgan pertinent, perquè n'examini el contingut. En el supòsit de l'acceptació favorable de l'òrgan pertinent o de la Junta de Govern Local, la iniciativa ciutadana serà presentada al Ple municipal, si és procedent, per a la seva aprovació. En el supòsit que no sigui admesa la iniciativa ciutadana, la Junta de Govern Local o l'òrgan corresponent haurà d'argumentar-ho amb un escrit motivat que justifiqui la negativa.

Legislació
- Reglament regulador de les intitucions de la participança i la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de proposta
Dret de petició
Dret de debat
Consulta popular
Assistència jurídica
Audiència pública

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010