Ajuntament de Girona

diumenge 29 de març 2020, 00:49:47

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Dret d'iniciativa ciutadana

Dret d'iniciativa ciutadana

La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o activitats municipals en àmbits de competència municipal. No s'inclouen les iniciatives de caire tributari o de preus públics i aquelles que han estat objecte d'un altre procés participatiu en alguna de les seves fases.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Dret d'iniciativa ciutadana:
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Observacions:
Cal adjuntar a la petició un document on es concreti la iniciativa o proposta i la ponència, projecte i memòria justificativa.
Sense cap ànim d'exhaustivitat podríem preveure el caràcter de les següents iniciatives:
- Iniciativa administrativa. El dret a sol·licitar de l'Ajuntament que realitzi determinades activitats d'interès públic no lucratives, comprometent-se els sol·licitants a aportar mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.
- Iniciativa normativa. El dret a proposar a l'Ajuntament l'anàlisi i estudi d'un assumpte concret i, conseqüentment, la necessitat d'aprovació d'una disposició o ordenança municipal, que modifiqui les existents o n'instauri de noves.
- Iniciativa política. El dret a proposar assumptes de competència municipal a incloure a l'ordre del dia del Ple corporatiu.
- Iniciativa de consulta. El dret a sol·licitar l'Ajuntament la tramitació d'ofici d'una Consulta Popular segons la legislació vigent.
- Iniciativa urbanística. A l'empara de l'art. del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, el dret a proposar iniciatives en els processos urbanístics de planejament i de gestió.
L'acusament de recepció de la sol·licitud es farà dins dels 10 dies hàbils següents des de la recepció de la iniciativa al Registre Municipal.
La iniciativa ciutadana, se sotmetrà a informació pública, a través dels mitjans habituals, durant 30 dies. Un cop passat el tràmit d'exposició pública, la iniciativa serà sotmesa a la consideració de la Comissió Informativa corresponent o l'òrgan pertinent, perquè n'examini el contingut. En el supòsit de l'acceptació favorable de l'òrgan pertinent o de la Junta de Govern Local, la iniciativa ciutadana serà presentada al Ple municipal, si s'escau, per a la seva aprovació. En el supòsit que no sigui admesa la iniciativa ciutadana, la Junta de Govern Local o l'òrgan corresponent haurà d'argumentar-ho amb un escrit motivat que justifiqui la negativa.

Legislació
- Reglament regulador de les intitucions de la participança i la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de proposta
Dret de petició
Dret de debat
Consulta popular
Assistència jurídica
Audiència pública

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010