Ajuntament de Girona

dijous 7 de desembre 2023, 13:55:52

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Dret d'iniciativa ciutadana

Dret d'iniciativa ciutadana

La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o activitats municipals en àmbits de competència municipal. No s'inclouen les iniciatives de caire tributari o de preus públics i aquelles que han estat objecte d'un altre procés participatiu en alguna de les seves fases.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Els veïns/veïnes de Girona, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, que agrupats representin l'1% dels empadronats majors de 16 anys
- Les entitats que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i representin el 10% de les associacions inscrites
- Tres Consells Municipals que ho hagin aprovat per consens
- Les Taules Territorials, per acord adoptat per consens

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Dret d'iniciativa ciutadana:
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Legislació
- Reglament regulador de les intitucions de la participança i la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de proposta
Dret de petició
Dret de debat
Consulta popular
Assistència jurídica
Audiència pública

Més informació
Reglament regulador de les Institucions de la participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010