Ajuntament de Girona

dijous 7 de desembre 2023, 15:53:11

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Consulta popular

Poden ser objecte de consulta popular els assumptes de competència municipal que tinguin caràcter local i, a més, que siguin d'especial importància per als interessos dels veïns/veïnes, llevat dels relatius a les finances locals.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La iniciació del procediment pot efectuar-lo la mateixa corporació, mitjançant acord del Ple o a instàncies d'una associació o un grup de veïns/veïnes que aconsegueixin un nombre de signatures d'acord amb el Decret 294/96.
- Només poden subscriure la sol·licitud els veïns/veïnes empadronats/des que reuneixin els requisits per a ser electors segons la legislació electoral vigent.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Consulta popular:
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Legislació
- Reglament regulador de les institucions de la participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 4/2010 de consultes populars per via de referèndum.

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de proposta
Dret de petició
Dret de debat
Dret d'iniciativa ciutadana
Assistència jurídica
Audiència pública

Més informació
Reglament regulador de les institucions de la participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010