Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 04:51:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Consulta popular

Poden ser objecte de consulta popular els assumptes de competència municipal que tinguin caràcter local i, a més, que siguin d'especial importància per als interessos dels veïns/veïnes, llevat dels relatius a les finances locals.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Consulta popular:
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Observacions:
Cal aportar la identificació dels veïns/veïnes, i si cal de les associacions, i de la persona que els representi i un document on s'exposin els fets, raons, objectius o qüestió en què es concreta la consulta.
Dret dels veïns/veïnes i de l'Ajuntament a sol·licitar la convocatòria d'una consulta popular.
L'objecte de la consulta no pot ser contrari a l'ordenament jurídic espanyol o català.
Un cop comprovat el compliment dels requisits de la sol·licitud en el termini màxim de 30 dies hàbils a partir de la seva recepció caldrà sotmetre al Ple de la corporació l'aprovació de la sol·licitud de Consulta Popular, sempre que es compleixin tots els altres requisits legals per a l'autorització del referèndum.
Així mateix, l'alcalde o alcaldessa ha de convocar la consulta popular en els trenta dies següents a la notificació, si s'escau, de l'autorització corresponent i s'ha de celebrar entre el mes i els quatres mesos posteriors a la data de publicació del decret de convocatòria.

Legislació
- Reglament regulador de les institucions de la participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 4/2010 de consultes populars per via de referèndum.

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de proposta
Dret de petició
Dret de debat
Dret d'iniciativa ciutadana
Assistència jurídica
Audiència pública

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010