Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 04:33:21

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Assistència jurídica

Assessorament que dóna l'Ajuntament a les associacions de veïns en els casos que es considerin afectades per un projecte públic promogut per institucions, corporacions o empreses públiques no municipals, o projectes privats amb clara repercussió pública.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Assistència jurídica:
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Observacions:
- Caldrà justificar la conveniència de l'ajut tècnic o l'assistència jurídica del municipi atès l'interès general.
- En cap cas es podrà sol·licitar l'assistència jurídica en relació a aquells assumptes que directament o indirecta afectin decisions o actuacions municipals.
- La Junta de Govern Local decidirà la prestació de l'assessorament si els interessos que expressen els veïns/veïnes i els generals de la ciutat coincideixen.

Legislació
- Reglament regulador de les intitucions de la participança i la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de proposta
Dret de petició
Dret de debat
Dret d'iniciativa ciutadana
Consulta popular
Audiència pública

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010