Ajuntament de Girona

dijous 7 de desembre 2023, 15:18:27

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Audiència pública

Espai de participació reservat a la presentació pública per part de l'Ajuntament i debat posterior entre Ajuntament i ciutadania, de qüestions especialment significatives de l'acció municipal i en especial de plans que es vulguin executar que es trobin en fase de disseny o delimitació d'objectius. També és un mecanisme per a la formulació de propostes per part dels veïns i veïnes.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Els veïns/veïnes de forma individual en un nombre no inferior a l'1% del padró municipal de persones majors de setze anys
- Un nombre d'associacions inscrites al Registre Municipal sempre que no siguin inferiors al 10% de les entitats inscrites a l'esmentat
Registre Municipal
- Els Consells Municipals o les Taules Territorials afectades també ho podran sol·licitar sempre que l'acord s'hagi adoptat per consens
- L'alcalde/essa també podrà convocar l'Audiència Pública per pròpia iniciativa, o a petició de veïns/veïnes menors de 16 anys, que estiguin vinculats a un o diversos centres educatius, els quals pel seu nombre i pel tema a tractar, es consideri adient

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Audiència pública:
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Legislació
- Reglament regulador de les intitucions de la participança i la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de proposta
Dret de petició
Dret de debat
Dret d'iniciativa ciutadana
Consulta popular
Assistència jurídica

Més informació
Reglament regulador de les Institucions de la participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010