Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 04:12:24

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Audiència pública

Espai de participació reservat a la presentació pública per part de l'Ajuntament i debat posterior entre Ajuntament i ciutadania, de qüestions especialment significatives de l'acció municipal i en especial de plans que es vulguin executar que es trobin en fase de disseny o delimitació d'objectius.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Audiència pública:
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Justificació de la petició (si escau)
- Certificació de l'acord de l'assemblea d'aprovació de la sol·licitud
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Breu memòria descriptiva del projecte
- Identificació de les persones / entitats interessades

Observacions:
Per sol·licitar una audiència pública cal presentar un certificat de l'acord de l'assemblea de les entitats i documentació justificativa.
És un mecanisme per a la formulació de propostes per part dels veïns i veïnes. L'audiència pública pot culminar en un contracte per objectius, com a compromís entre les dues parts per assolir una determinada fita amb obligacions recíproques.
Els acords de les entitats i la recollida d'adhesions tenen un termini màxim de quatre mesos a comptar de la data de la primera signatura o des de la data de l'adopció del primer acord de junta per a les associacions.
La celebració de l'audiència ha de tenir lloc en el termini d'un mes des de la seva sol·licitud, llevat que la naturalesa de la consulta, amb la deguda justificació i una proposta de calendari, necessiti més temps.
La seva convocatòria haurà de ser publicada amb difusió a tots els mitjans, amb publicitat suficient i amb una antelació de 15 dies a la data de la celebració on s'establirà el tema objecte de la consulta i s'hi indicarà el lloc i la data de la celebració.
Un cop celebrada l'audiència pública, en una mateixa legislatura no se'n podrà sol·licitar una altra que versi sobre una matèria que ja hagués estat objecte d'anterior audiència.

Legislació
- Reglament regulador de les intitucions de la participança i la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Positiu

Tràmits relacionats:
Nucli d'intervenció participativa
Dret de proposta
Dret de petició
Dret de debat
Dret d'iniciativa ciutadana
Consulta popular
Assistència jurídica

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010