Ajuntament de Girona

dissabte 23 de juliol 2016, 23:07:49

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció de l'impost de béns immobles a persones afectades per les obres del TAV

Sol·licitud de subvenció de l'impost de béns immobles a persones afectades per les obres del TAV

S'atorga una subvenció per compensar als veïns de la zona afectada de Sant Narcís per les molèsties ocasionades durant el període perllongat en el temps de les obres del TAV.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electronica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT de la persona interessada
- Únicament en cas de no coincidència del sol·licitant amb el seu subjete passiu de l'IBI: documentació que acrediti que la seva condició de beneficiari.

Observacions:
- La subvenció consistirà en l'atorgament a les persones propietàries dels immobles de la zona, d'una quantitat equivalent a un percentatge de l'IBI corresponent a l'any 2013. Segons a la zona que estigui situat l'immobles el percentatge serà del 90 o 50%.
- Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones propietàries durant tot l'any 2013 dels immobles de la zona directament afectada per les obres del tren d'alta velocitat (TAV).
No serà aplicable en els següents casos:
- Quan no s'estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
- Quan s'hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.
- A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.
- El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant transferència bancària.
- Quan els possibles beneficiaris siguin dos o més persones, la sol·licitud haurà de ser signada per tots ells. En cas contrari la subvenciló s'atorgarà al sol·licitant proporcionalment al percentatge del seu dret sobre l'immoble.
- La percepció d'aquesta subvenció, en relació a l'IRPF, està subjecta i no exempta, i per tant, d'acord amb l'article 96 de la Llei 35/2006, la seva percepció pot donar lloc a l'obligació de presentar la corresponent declaració anual d'aquest impost.
Termini de presentació de sol·licituds: del 12 al 26 de juny de 2014, ambdós inclosos.

Legislació
- Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
- RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la mateixa, la legislació en matèria de Règim Local, les bases d'execusió de l'Ajuntament de Girona.
- Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com totes aquelles normes de caràcter general o procedimental que en resultin d'aplicació.

Termini resolució
2 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Bases de la convocatòria 2014

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010