Ajuntament de Girona

dimarts 27 d'octubre 2020, 07:40:39

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de targeta de bus 65

Sol·licitud de targeta de bus 65

La targeta Bus 65, vàlida per totes les línies urbanes de Girona, permet realitzar 40 viatges gratuïts durant cada mes natural amb possibilitat de transbord.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de targeta de Bus 65:
- Targeta caducada / deteriorada que s'ha de canviar (si escau)
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Document identificatiu de la persona interessada
- Justificació de la petició (si escau)
- Denúncia de sostracció o pèrdua
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)

Observacions:
La poden sol·licitar totes les persones empadronades a Girona entre 65 i 69 anys, que siguin jubilats/des o pensionistes d'escassa capacitat econòmica i que no tinguin cap deute pendent amb l'Ajuntament.
Les rendes líquides del conjunt familiar majors de 16 anys empadronat/des en un mateix habitatge no poden ser superiors a:
- Si hi ha 1 membre: 2,3 vegades l'IRSC (18.325,78 EUR/any o 1.308,98 EUR/mes)
- Si hi ha 2 membres: 3,3 vegades l'IRSC (26.293,51 EUR/any o 1.878,10 EUR/mes)
- Si hi ha 3 membres: 4,0 vegades l'IRSC (31.870,92 EUR/any o 2.276,48 EUR/mes)
- Si hi ha 4 membres: 4,1 vegades l'IRSC (32.667,69 EUR/any o 2.333,39 EUR/mes)
- Si hi ha 5 membres: 4,3 vegades l'IRSC (34.261,24 EUR/any o 2.447,22 EUR/mes)
- Si hi ha 6 membres: 4,6 vegades l'IRSC (36.651,56 EUR/any o 2.617,95 EUR/mes)
- Si hi ha 7 membres: 5,0 vegades l'IRSC (39.838,65 EUR/any o 2.845,60 EUR/mes)
- Si hi ha 8 membres: 5,4 vegades l'IRSC (43.025,74 EUR/any o 3.073,25 EUR/mes)
IRSC: Índex de Renda de Suficiència a Catalunya. (IRSC any 2016: 569,12 EUR)
La targeta és personal i intransferible.
Té validesa fins que la persona sol·licitant faci els 70 anys (màxim 5 anys).
S'aplicarà una taxa de 6,40 EUR en cas d'efectuar un duplicat de la targeta, ja sigui per pèrdua, robatori o deteriorament causat per l'usuari.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010