Ajuntament de Girona

dijous 7 de desembre 2023, 13:46:49

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat d'intervenció d'associacions davant el Ple municipal

Comunicat d'intervenció d'associacions davant el Ple municipal

Les persones representants d'associacions gironines podran intervenir davant el Ple de l'Ajuntament per efectuar una exposició sobre algun assumpte de l'ordre del dia.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Observacions:
Condicions que calen per a exercir aquest dret:
- Ser una entitat de participació ciutadana. Les associacions degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, que tinguin per objecte la defensa dels interessos generals o sectorials dels/de les veïns/es són considerades entitats de participació ciutadana.
- Per intervenir davant el Ple, les associacions hauran d'ostentar la condició de part interessada en la tramitació administrativa de l'assumpte de què es tracti, per raó de ser titulars d'un dret, d'un interès legítim o en el seu cas un simple interès en supòsits d'exercici de l'acció pública.
- La facultat d'intervenir davant el Ple per efectuar l'exposició prevista s'haurà de sol·licitar per escrit en el Registre d'entrada de l'Ajuntament, amb una antelació mínima de dos dies abans de la celebració de la sessió.
- La intervenció la realitzarà únicament la persona representant de l'associació.
- En la sessió, la intervenció de la persona representant de l'associació s'haurà de produir amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l'ordre del dia. La intervenció requerirà l'autorització de l'alcalde/ssa i no podrà superar el termini de 5 minuts (alternativament el termini que aquest/a determini). Fent ús de les seves atribucions, l'alcalde/ssa podrà interrompre la intervenció en cas de desviació de la matèria exposada o alteració del desenvolupament de la sessió plenària.
De conformitat amb l'article 69.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la intervenció no es podrà efectuar un cop s'hagi començat a tractar l'assumpte per part del Ple de la Corporació.
Restaran excloses les intervencions en relació a les propostes municipals relatives a les següents matèries:
a) les corresponents a ordenances fiscals i altres matèries de naturalesa tributària.
b) les regulades a l'article 2 de la Llei 3/1984 de 26 de març reguladora de la iniciativa legislativa popular, així com les determinades a l'article 6 de la Llei 4/2012, de 17 de març, de Consultes Populars per Via de Referèndum.
c) les que amb contingut idèntic o equivalent hagin estat presentades per l'equip de govern o l'oposició en el transcurs del mandat.

Legislació
- ROM de l'Ajuntament de Girona

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010