Ajuntament de Girona

dimarts 27 d'octubre 2020, 08:43:14

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de targeta de Bus Social

Sol·licitud de targeta de Bus Social

La targeta Bus Social, vàlida per a per a totes les línies urbanes de Girona, permet realitzar 40 viatges gratuïts durant cada mes natural amb possibilitat de transbord.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- No tenir deutes amb l'Ajuntament de Girona

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de targeta de Bus Social:
- Targeta caducada / deteriorada que s'ha de canviar (si escau)
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Document identificatiu de la persona interessada
- Justificació de la petició (si escau)
- Denúncia de sostracció o pèrdua
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)

Observacions:
La poden sol·licitar les persones empadronades a Girona d'entre 13 i 69 anys, que acreditin una discapacitat del 65% o superior, o que siguin pensionistes per incapacitat permanent Absoluta o per Gran Invalidesa. En aquest cas, la targeta no està subjecte a criteris econòmics.
Es tindrà en compte la data de validesa de la valoració de la discapacitat. Si hi ha una data de caducitat, la targeta serà vàlida fins a sis mesos després d'aquesta data i s'haurà de renovar. Si la valoració té caràcter definitiu o indefinit, la targeta caducarà quan la persona faci els 70 anys.
També la podran sol·licitar les persones fins a 65 anys que estiguin jubilades o les persones d'entre 60 i 65 anys que siguin pensionistes per viduïtat. En aquests dos casos, caldrà que presentin l'autorització per comprovar les dades tributàries de la persona sol·licitant i de les persones de la unitat familiar majors de 16 anys, ja que la targeta està subjecte a criteris econòmics. Aquesta targeta caducarà quan la persona faci els 65 anys.
Les rendes mínimes del conjunt familiar majors de 16 anys empadronats en un mateix domicili no poden superar:
- Si hi ha 1 membre: 1,8 vegades l'IRSC (14.341,91 EUR/any o 1.024,42 EUR/mes)
- Si hi ha 2 membres: 2,6 vegades l'IRSC (20.716,10 EUR/any o 1.479,71 EUR/mes)
- Si hi ha 3 membres: 3,2 vegades l'IRSC (25.496,74 EUR/any o 1.821,18 EUR/mes)
- Si hi ha 4 membres: 3,3 vegades l'IRSC (26.293,51 EUR/any o 1.878,10 EUR/mes)
- Si hi ha 5 membres: 3,4 vegades l'IRSC (27.090,28 EUR/any o 1.935,01 EUR/mes)
- Si hi ha 6 membres: 3,6 vegades l'IRSC (28.683,83 EUR/any o 2.048,83 EUR/mes)
- Si hi ha 7 membres: 4,0 vegades l'IRSC (31.870,92 EUR/any o 2.276,48 EUR/mes)
- Si hi ha 8 membres: 4,3 vegades l'IRSC (34.261,24 EUR/any o 2.447,22 EUR/mes)
IRSC: Índex de Renda de Suficiència a Catalunya. (IRSC any 2018: 569,12 EUR)
La targeta és personal i intransferible.
Es comprovarà que les persones interessades no tinguin cap deute pendent amb l'Ajuntament per qualsevol concepte.
La targeta quedarà anul·lada si la persona titular es dóna de baixa del padró municipal d'habitants de Girona.
S'aplicarà una taxa de 6,40 EUR en cas d'efectuar un duplicat de targeta, ja sigui per pèrdua, robatori o deteriorament causat per la persona. Els viatges que hi havia en la targeta anterior es perdran.

Termini resolució
3 mesos

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de targeta bus 70
Sol·licitud de duplicat de targeta del Bus en cas de pèrdua, trencament o robatori
Sol·licitud de targeta bus 18
Sol·licitud de targeta de bus 65
Sol·licitud de targeta bus 25

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010