Ajuntament de Girona

dimecres 18 de juliol 2018, 10:58:36

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per a la realització d'activitats culturals per a l'Exposició de Flors

Sol·licitud per a la realització d'activitats culturals per a l'Exposició de Flors

"Girona, Temps de Flors" és un esdeveniment turístic, social i cultural consolidat i de referència per la ciutat de Girona. Al llarg de les diferents edicions, s'han anat sumant diferents propostes culturals i voluntàries vinculades a l'Exposició de Flors, Monuments, Patis i Jardins que amb el temps han anat guanyant importància dins el calendari d'activitats de l'exposició.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Fotocòpia del DNI o NIF de la persona sol·licitant
- Currículum de la persona sol·licitant o entitat sol·licitant
- Dossier amb proposta d'activitat cultural que ha d'incloure
- Descripció amb proposta d'activitat cultural que ha d'incloure:
- Descripció detallada de l'activitat
- Vinculació de la proposta amb l'Exposició de Flors
- Calendari o dates que es proposen per dur a terme l'activitat
- Tipus d'espai que es requereix per presentar l'activitat
- Documentació addicional o imatges il·lustratives de l'activitat (si s'escau)

Observacions:
COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS
1. Assumir el total de la despesa derivada de l'activitat
2. Fer-se càrrec de les necessitats tècniques i infraestructura perquè l'activitat es pugui portar a terme.
3. Dur a terme, ell mateix i en els termes previstos a la sol·licitud, l'activitat. En cas de qualsevol canvi que es produeixi respecte a la previsió inicial manifestada en el moment de la sol·licitud s'haurà notificar a l'Ajuntament.
4. Garantir la gratuïtat de l'activitat.
5. No fer autopromoció
6. Complir amb les indicacions de l'Ajuntament de Girona, respectant les finalitats i la normativa.
7. Ser curós amb els béns materials i respectuós amb el significat moral i integritat física dels espais on es desenvolupen els muntatges.
8. Actuar de forma diligent i solidària.
COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
1. Facilitar un espai adequat a les propostes d'activitats acceptades per la Comissió Qualificadora i expedir-ne el permís pertinent.
2. Difondre les propostes d'activitats acceptades a través del programa que s'edita per l'Exposició de Flors i a través de tots els canals virtuals: web, xarxes socials, etc.
3. Facilitar la integració d'aquelles propostes d'activitats culturals que siguin susceptibles d'incloure's dins d'un espai expositiu de Flors, com per exemple: ceràmica o escultura. Així com la integració de propostes musicals dins de les propostes dels cicles de corals o músics al carrer.
Àmbits admesos:
Música, escultura, ceràmica, cultura tradicional i popular, teatre, dansa, circ/clown, pintura, fotografia, audiovisuals, cant coral, altres (perfomances, poesia o literatura).
Criteris per a la valoració de les sol·licituds:
- Es prioritzaran les activitats que tingui relació directe amb 'Girona, Temps de Flors'.
- La capacitat tècnica, creativa i l'experiència contrastada de poder executar un projecte en un espai determinat.
- La quantitat artística i creativa de disseny de la proposta efectuada.
- Es prioritzaran projectes de la ciutat de Girona
El termini de presentació d'activitats finalitzarà el dia 28 de febrer de 2018.

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010