Ajuntament de Girona

dissabte 4 de desembre 2021, 02:07:43

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per a la realització d'activitats culturals per a l'Exposició "Girona, Temps de Flors"

Sol·licitud per a la realització d'activitats culturals per a l'Exposició "Girona, Temps de Flors"

"Girona, Temps de Flors" és un esdeveniment turístic, social i cultural consolidat i de referència per la ciutat de Girona. Al llarg de les diferents edicions, s'han anat sumant diferents propostes culturals i voluntàries vinculades a l'Exposició de Flors, Monuments, Patis i Jardins que amb el temps han anat guanyant importància dins el calendari d'activitats de l'exposició.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Fotocòpia del DNI o NIF de la persona sol·licitant
- Currículum de la persona sol·licitant o entitat sol·licitant
- Dossier amb proposta d'activitat cultural que ha d'incloure
- Descripció amb proposta d'activitat cultural que ha d'incloure:
- Descripció detallada de l'activitat
- Vinculació de la proposta amb l'Exposició de Flors
- Calendari o dates que es proposen per dur a terme l'activitat
- Tipus d'espai que es requereix per presentar l'activitat
- Documentació addicional o imatges il·lustratives de l'activitat (si s'escau)
- Protocol de prevenció de la Covid 19 de l'activitat

Observacions:
COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS
1. Assumir el total de la despesa derivada de l'activitat
2. Fer-se càrrec de les necessitats tècniques i infraestructura perquè l'activitat es pugui portar a terme.
3. Dur a terme, ell mateix i en els termes previstos a la sol·licitud, l'activitat. En cas de qualsevol canvi que es produeixi respecte a la previsió inicial manifestada en el moment de la sol·licitud s'haurà notificar a l'Ajuntament.
4. Garantir la gratuïtat de l'activitat.
5. No fer autopromoció
6. Complir amb les indicacions de l'Ajuntament de Girona, respectant les finalitats i la normativa.
7. Ser curós amb els béns materials i respectuós amb el significat moral i integritat física dels espais on es desenvolupen els muntatges.
8. Actuar de forma diligent i solidària.
COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
1. Facilitar un espai adequat a les propostes d'activitats acceptades per la Comissió Qualificadora i expedir-ne el permís pertinent.
2. Difondre les propostes d'activitats acceptades a través del programa que s'edita per l'Exposició de Flors i a través de tots els canals virtuals: web, xarxes socials, etc.
3. Facilitar la integració d'aquelles propostes d'activitats culturals que siguin susceptibles d'incloure's dins d'un espai expositiu de Flors, com per exemple: ceràmica o escultura. Així com la integració de propostes musicals dins de les propostes dels cicles de corals o músics al carrer.
Àmbits admesos:
Música, escultura, ceràmica, cultura tradicional i popular, teatre, dansa, circ/clown, pintura, fotografia, audiovisuals, cant coral, altres (perfomances, poesia o literatura).
Criteris per a la valoració de les sol·licituds:
- Es prioritzaran les activitats que tingui relació directe amb 'Girona, Temps de Flors'.
- La capacitat tècnica, creativa i l'experiència contrastada de poder executar un projecte en un espai determinat.
- La quantitat artística i creativa de disseny de la proposta efectuada.
- Es prioritzaran projectes de la ciutat de Girona
El termini de presentació d'activitats finalitzarà el dia 28 de febrer de 2021.

Legislació
Bases de la convocatòria de la 66 Exposició de flors, monuments, patis i jardins.

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010