Ajuntament de Girona

dissabte 18 de novembre 2017, 02:03:49

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de targeta d'aparcament provisional per malalties d'extrema gravetat

Sol·licitud de targeta d'aparcament provisional per malalties d'extrema gravetat

Sol·licitud de targeta d'aparcament provisional per malalties d'extrema gravetat.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de targeta d'aparcament provisional per malalties d'extrema gravetat:
- Fotografia actual de la persona sol·licitant
- Document de valoració de la discapacitació
- Acreditació de la representació legal, si escau
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
- Fotocòpia del carnet de conduir, si escau
- Permís de circulació del vehicle
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Informe mèdic i de tractaments, actualitzat
- Denúncia de sostracció o pèrdua (si escau)

Observacions:
Les persones que presentin mobilitat reduïda per causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i altres condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d'aparcament, podran obtenir la modalitat de targeta d'aparcament provisional, encara que no hagi estat dictaminada oficialment.
S'atorgarà una targeta d'aparcament provisional a nom de la persona interessada, de la modalitat titular no conductor, i amb
vigència no superior a un any.
Encara que la persona interessada disposi del permís de conducció, se li proporcionarà la targeta en la modalitat titular no conductor.

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2017 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010