Ajuntament de Girona

divendres 9 de desembre 2022, 16:07:03

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació d'inici o modificació d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Comunicació d'inici o modificació d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Mitjançant la Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic, la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
- Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un/a tècnic/a competent, segons model adjunt a l'apartat: "més informació".
- Disposar de tots els títols habilitats, necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt a l'apartat: "més informació".

Documentació que cal aportar:
Comunicació d'inici o modificació d'activitat en un establiment amb certificat tècnic:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Certificat tècnic de compliment de normatives vigents

Observacions:
La comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, es podrà iniciar un procediment d'esmena.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

Per a consultar les activitats econòmiques incloses en l'annex de la llei de facilitació de l'activitat econòmica, consultar la columna corresponent a "certificat tècnic" a l'apartat: "més informació".

La presentació de la comunicació faculta a l'Administració per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF

Legislació
- Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
- Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics, de 5 de juliol de 2016.

Termini resolució
No hi ha resolució. Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al registre, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.

Silenci administratiu
-

Més informació
Quadre salut alimentària
Ordenances fiscals
Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica
Model de certificat tècnic
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
Declaració responsable per a la venda temporal de pirotècnia per Sant Joan
Web activitats econòmiques

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010