Ajuntament de Girona

dijous 15 d'abril 2021, 03:00:09

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, consulteu a l'apartat: "més informació".
Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
SOL·LICITUD D'INFORME EN MATÈRIA D'INCENDIS:
- Projecte tècnic visat (suport electrònic)
- Documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)
- Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)
Especificacions de la documentació a aportar:
- Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d'incendis.

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Altra informació d'interés:
L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l'informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a la persona interessada.
No caldrà realitzar novament aquest tràmit:
En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.
En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.

Organisme competent:
Generalitat de Catalunya.

Termini de la sol·licitud:
Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Silenci administratiu:
En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s'hagi emès l'informe, s'entén que l'informe és favorable.

Legislació
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Termini resolució
El termini per resoldre la petició d'informe per part de l'òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s'emet l'informe.

Més informació
Llei 3/2010, de 18 de febrer
Formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
Formulari SP02 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010