Ajuntament de Girona

divendres 9 de desembre 2022, 17:58:28

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació d'inici o modificació d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Comunicació d'inici o modificació d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Mitjançant la Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per l'exercici de l'activitat.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
- Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
- Disposar de tots els títols habilitants necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària, a l'apartat "més informació" .
- En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (veure columna corresponent "Requereix informe previ d'incendis"), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
- Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis.
- Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat cololaboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis.
- Presentar el corresponent certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis (si s'escau).

Documentació que cal aportar:
Comunicació d'inici o modificació d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat:
- Projecte tècnic visat (suport electrònic)
- Certificat tècnic conforme s'ajusta al projecte
- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis (si escau)
Especificacions de la documentació a aportar:
- Projecte tècnic signat per un/a tècnic/a competent. En cas de tractar-se d'un establiment comercial amb una superfície de venda compresa entre 400 i 2.499 m2, o un establiment comercial singular amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, el projecte a més haurà de contenir : - plànol de situació
- plànol de la planta de l'establiment en què consti la superfície de venda amb la distribució de l'oferta comercials
- plànol en què consti la dotació de places d'aparcament mínimes. En el cas que estigui justificada una rebaixa de places d'aparcament, cal disposar de l'informe justificatiu municipal corresponent.
- En el cas d'establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d'establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, adjuntar el formulari de l'apartat "més informació".

Observacions:
La comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

La presentació de la comunicació faculta l'Administració per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, es podrà iniciar un procediment d'esmena.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

Per a consultar les activitats econòmiques incloses en l'annex de la llei de facilitació de l'activitat econòmica, consultar la columna corresponent a "projecte tècnic + certificat tècnic" a l'apartat: "més informació".

La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF

Legislació
- Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
- Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics, de 5 de juliol de 2016.

Termini resolució
No hi ha resolució. Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al registre, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.

Silenci administratiu
-

Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Més informació
Quadre en matèria de salut alimentària
Entitat col·laboradora de l'Administració
Ordenances fiscals
Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
Formulari comunicació establiments comercials
Web activitats econòmicas

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010