Ajuntament de Girona

dissabte 24 d'octubre 2020, 17:35:31

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació prèvia d'obertura

Comunicació prèvia d'obertura

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura la persona interessada posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l'Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, consulteu a l'apartat: "més informació" i acompanya el projecte i certificats tècnics necessaris per al seu exercici.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2020:
Establiments destinats a activitats fins a 400m2: 543,00 EUR
Establiments destinats a activitats a partir de 400m2 fins a 1.000m2: 1.086,25 EUR
Establiments destinats a activitats a partir de 1.000m2: 3.511,15 EUR
Establiments destinats a activitats de restauració, tarifa única (fins a 500m2): 1.316,70 EUR
Establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals, tarifa única: 1.975,00 EUR

Requisits previs:
- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
- Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un/a tècnic/a competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un/a tècnic/a competent.
- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
- Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s'apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre que podeu consultar a l'apartat: "Més informació".
- En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010, consulteu quadre d'activitats, columna "informe previ en matèria d'incendis, a l'apartat: "més informació", de forma prèvia a fer la comunicació cal:
a. Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis
b. Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis.
- Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Documentació que cal aportar:
COMUNICAT D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE BAIX RISC: INICI/MOD.SUBSTANCIAL/CANVI ACTIVITAT:
- Projecte tècnic visat (suport electrònic)
- Certificat tècnic conforme s'ajusta al projecte
- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic (si escau)
- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis (si escau)
Especificacions de la documentació a aportar:
- Projecte tècnic signat per un/a tècnic/a competent.
- Certificat del/de la tècnic/a competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat.
- Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010, consulteu quadre d'activitats, columna: informe previ en matèria d'incendis, a l'apartat "més informació".

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Termini de sol·licitud:
La comunicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Altra informació d'interès:
La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen.

Legislació
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
- Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics, de 5 de juliol de 2016.

Termini resolució
No hi ha resolució. Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Silenci administratiu
-

Més informació
Quadre en matèria de salut alimentària
Quadre d'activitats, columna "Informe previ en matèria d'incendis"
Entitat col·laboradora de l'Administració
Ordenances fiscals
Model apartament turístic, si escau

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010