Ajuntament de Girona

dilluns 6 de febrer 2023, 01:19:55

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.
Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació de la nova persona titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
- La persona transmissora ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

Documentació que cal aportar:
COMUNICAT D'ACTIVITAT ECONÒMICA: CANVI DE TITULAR:
- Comunicació de la transmissió
- Comunicació conjunta de canvi de titularitat (si escau)
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)

Observacions:
Altra informació d'interès:
No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.
Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.
En el cas que la persona transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l'Ajuntament, serà suficient que la persona adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.
Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de la l'antic/ga titular derivades de la Llicència o de la Comunicació prèvia són assumides pel nou/va titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són persones responsables solidaries de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Termini de la sol·licitud:
La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Legislació
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacle públics, de 5 de juliol de 2016.

Termini resolució
Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

Silenci administratiu
-

Més informació
Ordenances fiscals
Web activitats econòmiques

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010