Ajuntament de Girona

divendres 22 d'octubre 2021, 14:47:28

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència ambiental Annex II

Sol·licitud de llicència ambiental Annex II

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals:
- Fins a 50 m2 1.086,25 EUR
- de 51 a 150 m2 2.304,15 EUR
- de 151 a 500 m2 2.862,90 EUR
- de 501 de 1000 m2 3.950,00 EUR
- de més de 1000 m2:
els primers 1000 m2. 3.950,00 EUR
per cada m2 d'excés 3,35 EUR
Per aquelles activitats en les que el 80% o més de la seva superfície sigui descoberta l'import per cada m2 d'excés serà de: 0,80 EUR.
- Per a les modificacions d'una llicència ambiental: 543,00 EUR

Requisits previs:
Requisits previs:
1. Opcionalment, la persona interessada pot adreçar-se a l'Ajuntament per:
a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.
b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'activitat prevista amb el planejament urbanístic.
2. Si l'activitat o instal·lació es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental, d'acord amb la LPCAA, la persona interessada adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.
En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l'activitat projectada a avaluació d'impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència ambiental, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d'impacte ambiental.
3. Quan per a la implantació de l'activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, la persona peticionària de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d'obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d'obres.

Documentació que cal aportar:
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Projecte i/o memòria ambiental (suport electrònic)
- Estudi geològic de les catacterístiques del sòl (si escau)
- Estudi d'impacte ambiental (si escau)
- Designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte
- Sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat
- Control preventiu d'incendis
- Declaració responsable en matèria de salut alimentària (si escau)
- Altra documentació acreditativa
Especificacions de la documentació a aportar:
1. Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent.
Si la persona interessada no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d'incorporar de manera diferenciada la informació següent:
- Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
- Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
- Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
- En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a la normativa de seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació.
2. Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
3. Estudi d'impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l'activitat ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental.
4. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
5. Amb caràcter voluntari, s'ha d'indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del/ de la tècnic/a amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.
6. Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del/de la Conseller/a competent en la matèria.
7. En el cas d'activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d'aplicació.
8. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat.
9. Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara.
10. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (Aquesta es presentarà quan s'iniciï l'activitat).

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar mitjançant suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Aquestes activitats se subdivideixen en:
1. Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).
2. Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits:
- En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés. (Codi 7.9. sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)
- Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).
3. Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental.
També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l'annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Silenci administratiu:
La no resolució i notificació en el termini de sis mesos, comporta la desestimació de la sol·licitud de llicència i permet a la persona interessada interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

Legislació
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al púbic i dels espectacles públics, de 5 de juliol de 2016.

Termini resolució
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Més informació
Ordenances fiscals
Especificacions dels documents a aportar

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010