Ajuntament de Girona

diumenge 1 d'octubre 2023, 19:37:19

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació prèvia ambiental municipal Annex III

Comunicació prèvia ambiental municipal Annex III

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.
Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'activitats estables.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
Requisits previs:
1. Informe urbanístic favorable. En els següents supòsits:
- Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.
- Quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d'obres no emparen expressament les obres o instal·lacions de l'activitat comunicada.
2. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
3. Obtenció de l'informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan es tracti d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només el certificat final d'instal·lacions signat per un/a tècnic/a competent quan l'activitat no està inclosa dins dels annexes de la llei 3/2010.
4. Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables, per aquells casos que l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l'Administració o pels serveis tècnics municipals.
5. Disposar de la declaració d'impacte ambiental favorable, o de la resposta de l'Administració en el sentit que no hi ha necessitat d'avaluació d'impacte ambiental, en el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit.
6. Obtenció de la corresponent autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública, quan procedeixi.
7. Obtenció de la llicència o presentació de la declaració responsable en matèria de comerç per als establiments inclosos als articles 18 i 19 del Decret Llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials, en cas que no hi hagi obres.
8. Obtenció de l'informe favorable del Departament competent en matèria de ramaderia sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes si es tracta d'activitats ramaderes.
9. Disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau.
10. Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.

Documentació que cal aportar:
COMUNICACIÓ D'ACTIVITAT ECONÒMICA AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL:
- Declaració d'impacte ambiental
- Pla de dejeccions ramaderes i informe favorable (si escau)
- Autorització d'abocament d'aigües residuals (si escau)
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Projecte i/o memòria ambiental (suport electrònic)
- Certificat tècnic conforme s'ajusta al projecte
- Certificacions ambientals específiques (si escau)
- Pòlissa o contracte d'assegurances que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat (si escau)
- Certificat final de la instal·lació
- Declaració responsable en matèria de salut alimentària (si escau)
- Declaració responsable en matèria de comerç (si escau)

COMUNICAT D'ACTIVITAT ECONÒMICA AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL: CENTRE DE CULTE:
- Projecte i/o memòria ambiental (suport electrònic)
- Certificat tècnic conforme s'ajusta al projecte
- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic (si escau)
- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis (si escau)

Observacions:
Especificacions de la documentació a aportar:
- Certificació general tècnica acreditativa que l'activitat i les seves instal·lacions s'ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel/per la director/a de l'execució del projecte.
- Certificacions ambientals específiques establertes a l'ordenança per aquells casos que l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l'Administració.
- Declaració d'impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d'impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau.
- En matèria de seguretat, un o altre document, segons el cas:
- Document acreditatiu d'haver realitzat el control preventiu en matèria d'incendis i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis si es tracta d'activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
- Certificat final d'instal·lacions signat per un/a tècnic/a competent quan l'activitat no està inclosa dins dels annexes de la llei 3/2010.
- Pla de dejeccions ramaderes, en cas d'activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.
- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal).
- Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.
- Declaració responsable en matèria de comerç pels establiments subjectes al Decret Llei 1/2009, si no s'ha presentat amb la llicència o comunicació.
- Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l'activitat, si escau.
- Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escau.

La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Altra informació d'interès:
La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen.

Termini de la sol·licitud:
La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

Legislació
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
- Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics, de 5 de juliol de 2016.

Termini resolució
No hi ha resolució.

Silenci administratiu
-

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010