Ajuntament de Girona

divendres 18 d'octubre 2019, 03:12:37

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Llicència municipal d'establiments no permanents desmuntables

Llicència municipal d'establiments no permanents desmuntables

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l'obertura d'un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l'ajuntament els requisits o elements relatius a l'obertura d'un establiment d'aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.
Se sotmeten a aquest règim els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d'agost).


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2019: 1.955,45 EUR

Requisits previs:
- Haver obtingut l'autorització per a l'ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables, si és el cas, o de la persona titular de la finca privada.

Documentació que cal aportar:
Llicència municipal d'establiments no permanents desmuntables:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Projecte i/o memòria ambiental (suport electrònic)
- Certificacions ambientals específiques (si escau)
- Autorització d'abocament d'aigües residuals (si escau)
- Control preventiu d'incendis
- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis (si escau)
- Certificat tècnic d'instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació de captació solar s�ha efectuat segons les seves directrius
- Declaració responsable en matèria de salut alimentària (si escau)
- Declaració d'impacte ambiental
- Declaració de la confidencialitat de les dades (si escau)
Especificacions de la documentació a aportar:
1. Declaració responsable del fet que l'establiment o l'activitat compleix els requisits establerts per l'Ordenança i la normativa vigent d'aplicació.
2. Autorització per a l'ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables.
3. Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca, si és el cas.
4. Informe i certificació de la Generalitat en matèria d'incendis, d'acord amb el que disposa l'article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
5. Autorització d'abocament a la llera pública, si és el cas.
6. Declaració responsable de la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d'acord amb el Decret 112/2010.

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Legislació
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics, de 5 de juliol de 2016.

Termini resolució
No hi ha resolució

Silenci administratiu
-

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010