Ajuntament de Girona

dissabte 24 de setembre 2022, 18:06:49

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Llicència municipal d'establiments no permanents desmuntables

Llicència municipal d'establiments no permanents desmuntables

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l'obertura d'un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l'ajuntament els requisits o elements relatius a l'obertura d'un establiment d'aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.
Se sotmeten a aquest règim els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d'agost).


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
- Haver obtingut l'autorització per a l'ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables, si és el cas, o de la persona titular de la finca privada.

Documentació que cal aportar:
Llicència municipal d'establiments no permanents desmuntables:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Projecte i/o memòria ambiental (suport electrònic)
- Certificacions ambientals específiques (si escau)
- Autorització d'abocament d'aigües residuals (si escau)
- Control preventiu d'incendis
- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis (si escau)
- Certificat tècnic d'instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació de captació solar s�ha efectuat segons les seves directrius
- Declaració responsable en matèria de salut alimentària (si escau)
- Declaració d'impacte ambiental
- Declaració de la confidencialitat de les dades (si escau)

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Legislació
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics, de 5 de juliol de 2016.

Termini resolució
No hi ha resolució

Silenci administratiu
-

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010