Ajuntament de Girona

divendres 22 d'octubre 2021, 15:15:59

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Estan sotmeses al règim de llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries d'acord a la llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d'un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2017:
- Fins a 50 m2: 1.050,30 EUR
- De 51 a 150 m2: 2.227,90 EUR
- De 151 a 500 m2: 2.758,35 EUR
- De 501 a 1000 m2: 3.819,25 EUR
- De més de 1000 m2:
els primers 1000 m2: 3.819,25 EUR
per cada m2 d'excés: 3,20 EUR
Per aquelles activitats en les que el 80 % o més de la seva superfície sigui descoberta l'import per cada m2 d'excés serà de: 0,80 EUR.


Requisits previs:
- Opcionalment, la persona interessada pot adreçar-se a l'Ajuntament per:
a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.
b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'establiment amb el planejament urbanístic.
- Si l'activitat està situada en un espai natural protegit, es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental. En aquest cas, la persona interessada adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.
En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l'activitat projectada a avaluació d'impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d'impacte ambiental.
- Quan al local on es pretén realitzar l'activitat sigui necessari efectuar-hi obres, el/la peticionari/a de la llicència d'establiments oberts al públic pot sol·licitar de forma simultània amb aquesta llicència, la preceptiva llicència d'obres o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència d'establiments oberts al públic, i després demanar la d'obres.

Documentació que cal aportar:
Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreat:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Projecte tècnic visat (suport electrònic)
- Memòria de seguretat i pla d'autoprotecció (si escau)
- Estudi d'impacte ambiental (si escau)
- Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada
- Estudi d'impacte acústic
- Memòria del dispositiu d'assitència sanitària d'acord amb el que estableix la normativa reguladora
- Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat
- Estudi / memòria ambiental de sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions
- Designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Legislació
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics, de 5 de juliol de 2016.

Termini resolució
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010