Ajuntament de Girona

dimecres 1 de febrer 2023, 16:59:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Estan sotmeses al règim de llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries d'acord a la llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d'un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals


Requisits previs:
- Opcionalment, la persona interessada pot adreçar-se a l'Ajuntament per:
a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.
b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'establiment amb el planejament urbanístic.
- Si l'activitat està situada en un espai natural protegit, es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental. En aquest cas, la persona interessada adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.
En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l'activitat projectada a avaluació d'impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d'impacte ambiental.
- Quan al local on es pretén realitzar l'activitat sigui necessari efectuar-hi obres, el/la peticionari/a de la llicència d'establiments oberts al públic pot sol·licitar de forma simultània amb aquesta llicència, la preceptiva llicència d'obres o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència d'establiments oberts al públic, i després demanar la d'obres.

Documentació que cal aportar:
Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreat:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Projecte tècnic visat (suport electrònic)
- Memòria de seguretat i pla d'autoprotecció (si escau)
- Estudi d'impacte ambiental (si escau)
- Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada
- Estudi d'impacte acústic
- Memòria del dispositiu d'assitència sanitària d'acord amb el que estableix la normativa reguladora
- Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat
- Estudi / memòria ambiental de sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions
- Designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte
Especificacions del documents a aportar:
1. Projecte bàsic, signat pel/per la tècnic/a competent amb el contingut assenyalat a l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
Si la persona interessada no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent:
- Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
- Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
- Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
2. Memòria de seguretat i pla d'autoprotecció, si calen, d'acord el que disposa el Decret 82/2010, que s'hauran de presentar en el termini màxim de 6 mesos des de l'inici de l'activitat a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció Hermes.
3. Estudi d'impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l'activitat ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental.
4. Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.
5. Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d'acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.
6. Memòria del dispositiu d'assistència sanitària d'acord amb el que estableixi la normativa reguladora.
7. Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d'assistència sanitària que preveu l'Ordenança i, en tot cas, els que preveu el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
8. Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d'estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.
9. Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l'habilitació professional de la persona designada.
10. Declaració d

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Legislació
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics, de 5 de juliol de 2016.

Termini resolució
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals
Web activitats econòmiques

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010