Ajuntament de Girona

diumenge 29 de març 2020, 00:43:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud a la mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya

Sol·licitud a la mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya

Sol·licitud a la mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Ser proposat/da, des dels Serveis Socials municipals, per la valoració per part d'aquesta Mesa.

Documentació que cal aportar:
- DNI/NIF/NIE de la pesona sol·licitant i de totes les persones membres de la unitat de convivència
- Llibre de família, si escau
- Sentència de separació, si escau
- Declaració responsable i d'acceptació d'entrada a la mesa de valoració de la persona sol·licitant
- Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o pels serveis especialitzats sobre la situació de la unitat de convivència, en què constin les dades econòmiques i socials de la unitat de convivència, informació complementària respecte a situacions multiproblemàtiques, motius de risc o de pèrdua de l'habitatge.
Documentació relativa als ingressos de la unitat de convivència:
- Vida laboral per a les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys
- Contracte laboral i les 3 últimes nòmines, prèvies a la sol·licitud, de la persona sol·licitant i de totes les persones majors de 16 anys de la unitat de convivència.
- Extractes bancaris dels darrers 6 mesos de tots els comptes de què siguin titulars qualsevol dels membres de la unitat de convivència
Documentació específica relativa a la pèrdua de l'habitatge:
- Per a procediments d'execució hipotecària: notificació judicial d'execució, sentència judicial o altra documentació relativa al procediment. Per les situacions de dació en pagament, acord o lliurament de l'habitatge.
- Per a procediments de desnonament per impagament de lloguer: document acreditatiu de la data de llançament, sentència judicial o altra documentació relativa al procediment judicial.
Documentació específica relativa a col·lectius o altres fets causants:
- Informes mèdics que acreditin la situació de persones reconegudes com a pacients crònics o afectades per malalties greus, que resideixen en un habitatge sense condicions higièniques o de salubritat adequades, el que provoca que s'agreugi el seu estat de salut.
- Informe emès pels serveis tècnics de l'Ajuntament que detalli les patologies o deficiències de l'habitatge i les afectacions de condicions d'habitabilitat, seguretat, higiene o salubritat.
- Ordre de desallotjament per ruïna imminent
- En casos de violència masclista, els mitjans de prova necessaris, segons la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
- Per situacions de persones emparades en el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, la demanda justificada de la Direcció General d'Immigració o l'informe social emès per l'esmentada Direcció o per qualsevol altra administració competent en la matèria.
- Altres informes o certificats oficials que acreditin qualsevol dels requisits específics.

Legislació
- Reglament de Mesa

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Positiu

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010